ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Скити, Готи, Хуни, Българи - Кроватова Велика България

10,00 лв

5,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 50 %)

Автор: Николай Костов
Година: 2010
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 200

Отстъпка - 50%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВК

 

Имa три огромни фaлшификaции в историятa нa свeтa, които пряко сa свързaни с бългaрскaтa история. Taзи книгa нe e история или учeбник по история, a докaзaтeлство, чe имa eдин бългaрски историк д-р Гaнчо Цeнов, който откривa истинскaтa история нa съврeмeннитe бългaри и тя щe бъдe описaнa във вторaтa чaст нa книгaтa, кaто съм провeрил всички фaкти, които e използвaл д-р Гaнчо Цeнов. Oпитaл съм сe дa рaзгрaничa и съм рaзгрaничил и обяснил имeнaтa нa дрeвнитe плeмeнa, зaщото зa eдно и също плeмe дрeвнитe aвтори пишaт рaзлични имeнa.

Първaтa фaлшификaция e нaричaнeто нa eлинитe ромeи и оттaм - ромaнизирaни трaки.

Bторaтa e нaричaнeто нa гeрмaнцитe готи.

Tрeтaтa e прирaвнявaнeто нa гунитe-aбaри с хунитe. Първaтa и трeтaтa фaлшификaция щe обясня в чaст първa, a вторaтa - в чaст вторa.

 

Откъс от книгата

ПЪРВА ЧАСТ

Произход и етнос на древните българи

Предговор към първа част

Има три огромни фалшификации в историята на света, които пряко са свързани с българската история. Тази книга не е история или учебник по история, а доказателство, че има един български историк д-р Ганчо Ценов, който открива истинската история на съвременните българи и тя ще бъде описана във втората част на книгата, като съм проверил всички факти, които е използвал д-р Ганчо Ценов. Опитал съм се да разгранича и съм разграничил и обяснил имената на древните племена, защото за едно и също племе древните автори пишат различни имена.

Първата фалшификация е наричането на елините ромеи и оттам - романизирани траки.

Втората е наричането на германците готи.

Третата е приравняването на гуните-абари с хуните. Първата и третата фалшификация ще обясня в част първа, а втората - в част втора.

Хронология на древния свят:

Начало - приблизително 6000 год. пр. Хр.- възниква първата европейска цивилизация на траките.

Приблизително 2000 год. пр. Хр. на Балканския полуостров се заселват кимерите.

Приблизително 1500-1600 год. пр. Хр. на Балканския полуостров се заселват и елините.

Приблизително 1200-600 год. пр. Хр. елините успяват да създадат държава на Балканския полуостров.

Географско описание на префектурите и провинциите при съвременното деление на държавите:

Тракия - земите от Карпатите на север до Тракийско (Егейско) море на юг, Черно и Мраморно море на изток и Адриатическо море на запад.

Долна Панония - земите, обхващащи поречията на реките Сава (днешни земи в Сърбия и Хърватия), Драва (южна Унгария - областта Бачка) и Тиса (западна Румъния - областта Банат) т.е. най-вече областта Войводина в Сърбия.

Горна Панония - останалата част от Хърватия, Унгария, Австрия, Словакия, Чехия, южна Полша и западна Украйна.

Средиземна Дакия - поречията на реките Морава, Нишава т.е. Нишка област в Сърбия до река Дрина. Видинска област, част от Монтанска област - до река Цибрица, Софийска област и Кюстендилска област

Горна Мизия - земите на изток до река Цибрица на запад до река Дрина, на север река Дунав и на юг Стара планина, Горна Мизия и Средиземна Дакия се припокриват без Софийска и Кюстендилска област

Долна Мизия - земите на изток от река Цибрица до Малка Скития или южна Добруджа на север до река Дунав и на юг до Стара планина

Долна Македония - съвременна Македония Илирия - земите на Долна или съвременна Македония, Горна Македония, която се припокрива със земите на Средиземна Дакия, днешното Косово, Черна гора и на север Долна Панония

Брегова Дакия - земите по левия бряг на река Дунав в днешна Западна Румъния отТиса до Олт и десен бряг на река Дунав във Видинска, Монтанска и Врачанска област

Малка Скития - Северна Добруджа в Румъния и Южна Добруджа в България с главен град Томи (Констанца)

Легенди, факти и цитати

Сахак Багратуни - арменски пълководец V век, участник във въстанието на арменския народ против персийското владичество, поръчва на Мовсес Хоренаци като негов меценат да напише история на Армения. Мовсес Хоренаци, позовавайки се на многоправ-дивата Севила Берое и ползвайки по-древни автори Map Абас Ка-тина и Евсвий Кесарийски, започва историята на Велика Армения със сътворяването на света, описва и историята и на други древни народи, между тях описва и произхода на древните българите (без да споменава името българи, но от последващите цитати и писания на Херодот - бащата на историята, Евсевий Плиний Стари, Диадор, Омир Йоан Цеца и други древни средновековни и настоящи писатели и учени от други области, не само историци, става ясно кои са българите)

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar