ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Илюстрованъ Френско-Български речнкъ

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Атанасъ Ярановъ
Година: 1928
Формат: малък
Корица: твърда
Страници: 716

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 168-3

 

Колекционерско издание с кожено гръбче с релефни букви и щампована кожена корица. Библиографска рядкост, отлично запазена за годините си.

 

Предговоръ къмъ второто издание.

Второто издание на тоя речникь се различава доста много отъ първото. Въ това издание са дадени всички наречия и  всички форми на женски родъ, както и формигте за множествено число на ония думи, които правятъ каквото и да е  отклонение отъ общото правило. Дадено е и произношението не само на думите, които се отклоняватъ отъ общите  правила за произношение, но и на тези, които могатъ да събудятъ никакво съмнение за тяхното произношение.  Поместиха се някои пропуснати въ първото издание думи или значения на думи. Таблицата за съкращенията,  употребявани въ френски езикъ, бе допълнена съ новите съкращения влязли въ употръба презъ и следъ всеобщата  война. Освенъ по-употребителните неологизми и арготични изрази, поместени вече въ първото издание, въ края на  това второ издание е прибавенъ и единъ специяленъ речникъ на арготичнитъ изрази създадени пакъ презъ и следъ  войната, както и на ония парижки арготични изрази, които добиха по-голяма употреба презъ и следъ тая война.
Така преработено и допълнено, надяваме се, че второто издание ще намери още по-добъръ приемъ отъ първото.
На край трябва да изкажемъ и специалната ни и публична благодарность къмъ Г-нъ Ю. Кирковъ, редакторъ на в. „La  Bulgarie", който се нае съ коректурата на това издание. Като единъ отъ редките българи, които познаватъ отлично  френски езикъ, той извърши не само както тр-вбва тая млечна работа, но допринесе много и за нЪкои допълнения въ  речника, съ което ни стана неоценимъ сътрудникъ.

София, 1923 година.
Авторътъ.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar