ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

2 в 1: Чарлзъ Ледбитъръ - Отъ другата страна на смъртьта. Джеймс Аллен - През дверите на доброто

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Чарлзъ Ледбитъръ, Джеймс Аллен
Година: 1906, 1922
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 478, 38

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 21-28


Томът е съставен от две книги:

Отъ другата страна на смъртьта - от C. W. Leadbeater - 478 стр.

През дверите на доброто - от Джеймс Аллен - 38 стр."Отъ другата страна на смъртьта" е от поредицата Теософска библиотека, превода от английски е на Софроний Никовъ и съдържа:

Предговоръ къмъ превода

Гл. I.  Некои погрешни мнения за смъртьта

Смъртьта краят ли е? / Католическото учение / Истината за Чистилището / Молитви за умрелите / Една чудновата теория / Ужасътъ отъ Смъртьта

Гл. II.  Очевидность за продължение на живота

Явления

Спиритизмъ / Единъ по-сигуренъ методъ / Състоянието ни през време на спане / Обучението за наблюдения

гл. III.  Религиозни заблуждения

Приготовления за смърть / Смъртьта на войника

Гл. IV.  Настроението ни къкъ смъртьта

Истински важната точка / Преимуществата отъ знанието / Оплакване и скръбъ

По-велика действителность / Защо се има нужда отъ физически животъ

Гл. V.  Фактите, както си са

Не новъ животъ / Реалностьта на невидимото / Какво човек вижда

Гл. VI.  Некои примери изъ астралния животъ

Случаи под обикновеното / Скъперничество и ревность / Отмъщение

Астрални мисъль-форми / Съдбата на една кокетка / Следствието отъ престъплението / Интелигентниятъ человекъ Несебелюбивиятъ работникъ

Гл. VII.  Астрална околность

Интерсени създания / Изкуствени сцени / Материално небе / Учените мъже / Ще познаемъ ли умрелите мъже

Гл. VIII.  Желание - Елементалъ

Какъ адътъ слиза / Умствениятъ елементалъ / Образуването на астралниятъ носителъ / Живущата есенция / Едно временно същество / Противоположни интереси / Какъ да се боримъ съ него / Не на место нежность / Пренареждането / Лошите му последствия / Ползата отъ противенето

Гл. IX.  Едно разширение на съзнанието

Най-добриятъ начинъ за разбиране / Нашите ограничения / Единъ двуизмеренъ животъ / Погледнато математично / Тесерактътъ / Една прекрасна аналогия / Понататъшни загадки / Захвърляне настрана себе-то

Гл. X.  Работата на помагачите

Едно знакомо поле / Сериозностьта на нуждата / Несебелюбиви случаи / Помагането - длъжность / По-широки възможности / Единъ приятенъ случай / Срещата на приятели

Гл. XI.  Астрални посещения

Първо поглеждане въ висшия животъ / Едно стрално посещение / Макътъ / Търси помощь въ трансъ / "Повърни къкъ северозападъ / Кораба Mohawk

Гл. XII.  Посещения тъкмо преди смъртъ

Отъ Египетъ до Торкей / Трижди повторено посещение / Два пъти искани фотографии

Гл. XIII.  Мисълъ-Тела

Ефектъ на възбуждание / Двойникътъ на Триплинъ / Секретарътъ  на Управителя / Често виждани двойници / Една странна история въ Римъ / Двойникътъ на единъ свещеникъ

Гл. XIV.  Явявания, които известяватъ смърть

Повръщанието на единъ офицеръ / Сестринска грижа / Възвръщането на морякъ / Явяването на един светия-покровитель / Възможни обяснения / Виденъ отъ шестнадесеть

Гл. XV.  Тези, кото се повръщатъ да помагатъ

Майчинска любовь / Спасена отъ опастность / Посещение у свещенника / Астрална филантропия / Госпарь / Въ една препълнена улица / Явявания на прадеди / Разказътъ на Лордъ Brougharu.

Гл. XVI.  Тези, кото се нуждаятъ отъ помощь

Капитанъ Бламбергъ / Защо не по-често / Дрънкане вериги / Австралийскиятъ притежатель на стада / Духъ посредъ бялъ день

Гл. XVII.  Желающи прошка

Разкаяние за една кражба / Скритата изповедь / Месата на единъ умрялъ свещеникъ

Гл. XVIII.  Привързаните къмъ земята

Мисисъ Уебъ / Три шилинга и половина / Слугата на графъ Бъканъ / Единъ умрелъ скъперникъ / Една заслужена отплата / Единъ излъганъ любовникъ / Не плачи за умрелите

Гл. XIX.  посещаване къщи отъ духове

Единъ блуждающъ свещеникъ / Неспокойниятъ господинъ / Сушатъ хаусъ / Вълнения въ Самифордъ / Продължителни безпокойства / Полтергайстъ / Злобна игра въ Уорксонъ / Други примери / Хвърляне камъне / Преследването на единъ професоръ / Дрънкане звънци

Гл. XX.  Повидимому безцелни явления

Спинета на монсьоръ Бахъ / Драсканицата на лицето / Разказътъ на генералъ Бартеръ / Материализиранъ кабриолетъ / Буенъ духъ / Петъръ

Гл. XXI.  По-редки случаи

Плавающа глава / Не-човешко видение / Неприятно постоянство / Кучета и ръка / Фантомната птица / Една ужасна среща / Коринтската невеста / Не съзнава смъртьта / Светлина

Гл. XXII.  Астрални отпечатъци

Единъ глсъ на страхъ / Невидимо тичане / Пуритански варващини / Воденичарьтъ на сивия конь

Гл. XXIII.  Какъ да посрещаме духовете

Настроение на психическите изследвания / Изгубениятъ пръстенъ / Разноцветната стенна книга / Доверчивостьта на скептика / Бързото неразположение / Препоръчителното настроение / Необходимото приготовление

Гл. XXIV.  Класифициране на спиртическите явления

Как Теософията ги обяснява

Гл. XXV.  Лична опитность

Бурни прояви / Доказателства за неизвестна сила / Светлина / При профисионални медиуми

Гл. XXVI.  Използуването на медиумното тяло

Говорене въ трансъ / Автоматично писане / Личниятъ Архангелъ / Рисуване / Смена на личностьта / Впечатлителностъ на физическото тело

Гл. XXVII.  Ясновидство въ спиритизма

Изгубените книжа / Изгубено завещание / Ясновидени "четения" / Проверка

Гл. XXVIII.  Частично материализиране

Светяща ръка / Повдигнатъ до тавана / Истинска левитация / Писане на плоча / Единъ часъ писане / Непосредствено рисуване / Музикални изпълнения / телеграфистъ / Непосредственъ гласъ / Интересно фотографиране

Гл. XXIX.  Различни явления

Разни видове светлина / Какъ формата се запазва / Предмети донесени отъ разстояние / Опитъ съ огънь / Произвеждане огънь

Гл. XXX.  Видими материализирания

Недействителни форми / Мадамъ д'Есперансъ / Анна или Азъ / Близка връзка / Скандално нападане / "Духовна" покривка / Материализиране видено отъ всички / Лошото влияние на тютюня / Подигравката на единъ умрель

Гл. XXXI.  Нашето настроение противъ спиритизма

Точки на съгласие / Некултивираната наблюдателность е от малка ценностъ / Опасности / Нужда отъ решителность / Възможность на лъжа / Вреда на медиума / Вреда за умрелите / Местото и работата на спиритизма / Единъ разказъ за прераждане

Гл. XXXII.  Небесний миръ

Чудесна реалность / Царство на мисълтъта / Божествениятъ умъ / Какъ човекъ черпи отъ нея / Прозорците на душата / Отношенията му къмъ полето / Прозорецътъ на музиката / Трите източника на музиката / Изкуството на небето / Делото на привързаностьта / Развитието на небето / Истинския животъ на духа

Гл. XXXIII. Естеството на доказателството

Лична опитность / Какъ доде светлината / Възможностъ за напредъкъ / Не е халюцинация / Доказателства за ортодоксалность / Не-физически факти / Една философска схема / Нашата психология / Неожидани подтвърждения / Единъ теософски ученъ / Не сляпа вяра

Гл. XXXIV.  Какъ може да се развие ясновидството

Нежелателни методи / Методата на лордъ Тенисонъ / Упражнение съ дишание / Месмеризмътъ / Добриятъ начинъ / Какъ да се започне / Четвърто измерение / Другиятъ пътъ / Съсредоточение / Придворните и легените / Размишление / Съзерцание / Неща които се искат първи


ПРИТУРКА
Смъртьта на децата:

Какъ намерихме светлина / Една проблема въ раждането / Ранна смърть е често благословение / Промененъ животъ / Астралния животъ на детето / Възможно ли е растене подиръ смърть / Олицетворяване / Безконечно утешение.ПРЕЗ ДВЕРИТЕ НА ДОБРОТО

СЪДЪРЖАНИЕ

Увод

Вратата и Пътят

Законът и Пророците

Игото и Бремето

Словото и Творителят

Лозата и Пръчките

Спасение още днес

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar