ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Знахарь

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Т. Доленга-Мостовичъ
Година: 1941
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 308

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 6-56


Т. Доленга-Мостовичъ
ЗНАХАРЬ
Преводъ отъ полски на Веселина Геновска-Герчева


Началото на първа глава:

Въ операционната цареше пълна тишина. Изредко я прекъсваше острия, кратъкъ, металенъ звукъ на хирургическите инструменти върху стъклената плоча. Въздухътъ, нагретъ до тридесеть и седемь градуса и напоенъ съ сладникавия дъхъ на хлороформа и миризма на сурова кръвь, проникваше презъ респиратора и изпълваше дробовете съ тази непоносима смесица. Една отъ санитарките припадна въ единъ ъгълъ, но никой отъ останалите не можеше да се отстрани отъ операционната маса да я свестява. Не можеше и не искаше. Тримата асистиращи лекари не снемаха внимателенъ погледъ отъ разкрития червенъ отворъ, надъ който се движеха бавно и, като че ли непохватно големите, тлъсти ръце на професоръ Вилчуръ.
Всеко най-малко движение на тези ръце требваше да бъде веднага разбрано. Всеко мърморене, което излизаше отвреме-навреме изподъ респиратора, съдържаше разбираемо за асистентите разпореждане, което се изпълняше веднага. Касаеше се не само за живота на пациента, но и за нещо по-важно: успехътъ на тази лудешка, безнадеждна операция можеше да стане новъ големъ триумфъ на хирургията и да донесе още по-голема слава не само на професора, не само на неговата болница, но и на целата полска наука.
Професоръ Вилчуръ оперираше сърдечна язва. Държеше сърдцето въ левата си ръка и съ ритмични движения на пръстите го масираше, тъй като то все повече отслабваше. Презъ тънките гумени ръкавици той чувствуваше всеко трепване, всеко леко потреперване, когато клапите отказваха да работятъ, и съ треперещи пръсти ги принуждаваше да действуватъ. Операцията траеше вече четиридесеть и шесть минути. Бдящиятъ надъ пулса д-ръ Марчевски вече за шести пъть вкарваше подъ кожата на пациента иглата на спринцовката съ камфор и атропинъ.
За щастие, язвата не проникваше дълбоко въ сър дечния мускулъ и се оформяше въ плитъкъ, правилен конусъ. Животътъ на човека можеше да бъде спасенъ. Ако той би могълъ да издържи още осемь, деветъ минути.
— Никой отъ техъ не се реши! — помисли гордо професорътъ.
Да, никой, никой хирургъ нито въ Лондонъ, нит въ Парижъ, нито въ Берлинъ, или Виена. Доведоха го въ Варшава, отказвайки се и отъ славата и отъ огромния хонораръ. Този хонораръ можеше да довърши новия павилионъ на болницата, а, най-важното, щеше да позвол пътуването на Беата и малката до Канарските острови за целата зима. Ще му бъде тежко безъ техъ, но ще се ободрятъ. Нервите на Беата въ последно време ...
Синьо-розовата възглавница на дроба се поду в спазматично вдишване и изведнажъ се сви. Веднажт дважъ, три пъти. Парчето живо месо въ левата ръка на професора затрепера. Отъ малката рака на виолетовата ципа потекоха няколко капки кръвь. Въ очите на всички присъствуващи трепна ужасъ. Разнесе се тихото съскане на кислорода, а Рекордовата игла отново проникна подъ кожата на болния. Тлъстите ръце на професора се стискаха и отваряха ритмично.
Още няколко секунди, и раната бе изчистена. Тънката хирургична нишка щеше да довърши работата. Единъ, втори, трети шевъ. Беше просто невероятно, че тези огромни ръце са способни на такава точность. Професорътъ грижливо постави сърдцето и за мигъ а взира въ него внимателно. То се издуваше и спадаше съ нервна бързина, но несигурностьта бе вече минала. Изправи се и даде знакъ. Отъ парче стерилизирана марля д-ръСкуженъ извади отрезаната часть отъ гръдния кошъ Още няколко необходими усилия, и професорътъ си отдъхна. Останалото беше за асистентите. Можеше напълно да имъ се довери. Даде неколко разпореждания и мина въ стаята за обличане...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar