ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Старосветски помешчици

10,00 лв

8,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Н. В. Гогол
Година: 1915
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 32

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВО 35-19


Н. В. Гогол
СТАРОСВЕТСКИ ПОМЕШЧИЦИ
Библиотека "Съвременна Наука и Художеств. Литература"
Год. V. Книжка V
Превел: Христо Герчевъ


Откъси от книгата:

Старосветски помешчици 1)
Азъ много обичамъ скромния животъ на ония уединени владетели на отдалечени села, които въ Малорусия обикновено наричатъ «старосветски» и които, като вехти живописни къщици, са хубави съ своята простота и съвършенна противоположность на новите гладки сгради, на които дъждътъ още не е измилъ стънитъ, зелената плесень не е покрила ке­ремидите и простото антре не показва червените си тухли. Азъ обичамъ понякога за минута да вляза въ сферата на този необикновено усамотенъ жи­вотъ, гдето ни едно желание не преминава отвждъ оградата, заобикаляща малкото дворче, отвъд пле­та на градината, пълна съ ябълки и сливи, отвъд клюмналите на една страна, засънчени отъ върби, бъзе и круши, селски купторки, които я заобикалятъ. Животътъ на техните скромни стопани е тъй тихъ, тъй тихъ, че за мигъ се забравяшъ и мислишъ, че страститъ, желанията и неспокойните прищъвки на злия духъ, които възмущаватъ свъта, съвсъмъ не съществуватъ, а си ги видълъ само въ бляскавъ, светълъ сънъ. Азъ оттукъ виждамь нисичка къщица съ галерия отъ малки почернъли дървени стълбчета, които обикалятъ цялата къща, за да може човъкъ въ време на гръмъ и градъ да затваря капаците на прозорците безъ да се намокри отъ дъж­да; задъ нея миризлива дива череша, цели редове нисички овошки, потънали въ румянината на вишните и яхонтовото море на сливите, покрити съ оловена матовина; клонист кленъ, въ сянката на кой­то е разпосланъ за отпочивка килимъ; предъ къщата широкъ дворъ, обрасълъ съ низка зелена тревица, по която са отъпкали пътечка отъ хамбара до готварницата и отъ готварницата до господарско­то жилище; дългошия гъска, която пие вода съ своите малки и нежни като пухъ гъсета; стоборъ, по който са окачени вързопи сушени круши и ябълки и проветряващи, се килими; кола съ пъпеши, спряна край хамбара; отпрегнатъ волъ, лениво лежащъ до нея, - всичко това има за мене неизказана прелестъ, може би, затова, защото азъ вече не го виждамъ и защото намъ ни е мило всичко онова, отъ което сме разделени. Както и да е, но дори и когато моята бричка се приближаваше до външния входъ на тази къщица, душата ми изпадаше чудно приятно и спокойно състояние; конете весело спираха предъ входа; коларьтъ твърде спокойно слизаше отъ капрата и тъпчеше лулата си, сякашъ че беше стигналъ въ собствения си домъ; самиятъ лай на флегматичните барбоси. бровки и жучки 2) бъше приятенъ за моите уши. Но отъ всичко най-много ми се харесваха самите стопани на тия скром­ни кътчета - старчета, бабички, които грижливо излизаха да ни посрещнатъ. Понякога азъ и сега въ шума и тълпата всредъ модните фракове си представямъ тъхните лица, и тогава изведнажъ изпадамъ въ полусънь и предъ мене се мярка мина­лото. По лицата имъ е изписана такава доброта, такава радость и чистосърдечие, че неволно се отказвашъ, макаръ и за късо връме, отъ всички дръз­ки мечтания и неусетно навлизашъ съ всичките си чувства въ простия буколически животъ.Обяснителни  бележки.

1. Помешчикъ — руски чокой, чифликчия вла­детелъ на цели села, заедно съ селяните.
2. Барбосли, бровки и жучки — порода кучета.
3. Мужици — руски селяци.
4. Камплотъ — особенъ вълненъ платъ.
5. Компанейски полкове — малоруски кавалерйски полкове прзъ XVII—XVIII в., състоящи се oт доброволци.
6. Камзолъ — дреха (куртка).
7. Алембикъ, лембикъ — малко казанче за пре­веряване нещо.
8. Приказчикъ — деловодитель, управитель въ имението на помешчика.
9. Дрожки —лекичекъ файтонъ съ единъ конь.
10. Киселикъ — (отъ кисель) единъ видъ желе, което се вари отъ сока на някой плодъ съ картофено брашно.
11. Волошки орехъ — (или гръцки) дърво съ перести листа, които иматъ особенъ дъхъ. Дава плодове съ мазни ядки. Расте главно въ Персия.
12. Мнишки — особено руско тестено.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar