ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ръководство по земеделие - Част 1: Общо земеделие - Основи на земеделието. Част 2. Частно земеделие - Растениевъдство

35,00 лв

28,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Йосифъ Г. Ковачевъ, Д-ръ Кирилъ Павловъ
Година: 1943
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 472

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 169

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговоръ
Предметъ и задачи на земедълието
Часть I. Общо земеделие (основи на земеделието)
I. УСТРОЙСТВО, ХРAНЕНЕ И РAСТЕЖЪ НA РAСТЕНИЯТA
1. Съставъ на растителното тяло
2. Устройство на растението
3. Хранене на растението
4. Растежъ и развитие на растението
II. ПОЧВА И РАСТЕНИЕ
1. Почва
2. Образуване на почвата
3. Първични (примитивни) и наносни (вторични) почви
4. Орница и подорница
5. Устройство на почвата
6. Съставъ на почвата
7. Опредъляне механичния съставъ на почвата
8. Органични вещества въ почвата и разлагането имъ. Почвени бактерии
9. Свойства на почвата
10. Видове и типове почви
III. КЛИМАТЪ И РАСТЕНИЕ
IV. ТРАЙНИ ПОДОБРЕНИЯ НА ПОЧВАТА (МЕЛИОРАЦИИ)
1. Превръщане на некултурните земи въ културни
2. Подобряване на културните земи
V. ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА
А. Цель на обработката
Б. Начини за обработване на почвата. Оръдия за извръшването му
1. Орань
2. Фрезоване на почвата
3. Кипрене
4. Брануване
5. Валяне
6. Влачене и заравяне
7. Междуредова обработка на почвата
В. Системи на обработка на почват
VI. ТОРЕНЕ
1. Начала на горенето. Хранителни елементи
2. Законь зa минимума. Еднакво значение на растежните фактори
3. Плодородие на почвата и начини за възстановяването му. Значение на торенето
4. Торове и торене
VII. СЕИТБА
А. Семе
1. Качества на доброто семе за посьнь
2. Семепроизводство. Произвеждане на семе въ собственото стопанство. Купуване на семе
3. Подготвяне па семето за засяване и на разсада за засаждане
Б. Сеитба
1. Време за извършване на сеитбата
2. Начини за извръшванс на сеитбата
3. Нагласяпане на редосеялката. Правилно сеене
4. Количество на семето. Ширина на междуредията и дълбочина, на която се заравя семето
5. Сеитбообращение (редуване на растенията)
VIII. ГРИЖИ ЗА РЯСТЕНИЯТА ПРЕЗЪ ВРЕМЕ НА РАСТЕЖА ИМЪ
1. Грижи и средства срещу неблагоприятните атмосферни влияния
2. Грижи и средства противъ неблагоприятното състояние на почвата
3. Грижи и средства противъ неблагоприятното състояние на растежа
4. Борба съ плевелите
5. Борба срещу болестите и неприятелите на земеделските растения
6. Обработка на почната презъ време на растежа на растенията
IX. ПРИБИРАНЕ НА ДОБИВА ОТЪ РАСТЕНИЯТА И ЗЯПАЗВАНЕТО МУ
А. Прибиране на добива отъ зърнените растения
1. Време на прибирането
2. Начинъ на прибиране
3. Сушене, връзване, превозване и складиране
4. Вършитба
5. Запазване на зърното
Б. Прибиране на добива отъ кореноплодните и клубепоплодните растения
1. Прибиране на кореноплодните растения
2. Запазване на кореноплодните растения
3. Прибиране на клубепоплодните растения
4. Запазване на клубепоплодните растения
В. Прибиране на добива отъ фуражните растения
1. Време за започване на коситбата
2. Начини па косене
3. Сушене, събиране и складиране на сеното
X. ОБЛЯГОРОДЯВАНЕ (ПОДОБРЕНИЕ) НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ РАСТЕНИЯ
XI. ОПИТИ СЪ ЗЕМЕДЪЛСКИ РАСТЕНИЯ
1. Значение на опитите съ земеделски растения
2. Залагане на опити съ земеделски растения
Часть II. Частно земеделие (растениевъдство)
I. ЗЪРНЕНИ ЖИТНИ РАСТЕНИЯ
Ботанични белези на зърнените житни растения. Развитие на зърнените житни растения
Пшеница (Triticum sativum)
Ръжъ (Secale cereale)
Смесь
Ечемикь (Hordeum sativum)
Овесъ (avena)
Царевица (Zea Mays)
Метла (сорго) (Sorghum vulgare Andropogon Sorghum)
Просо (Panicum miliaceum)
Канарско просо (Phalaris canariensis)
Оризъ (Oryza saliva)
Гречиха (елда) (Fagopyrum esculentum Polygonum Fagopyruti)
Запазване на житните зърнени храни
Складови неприятели на житните зърнени храни и борбата съ тяхъ
II. ЗЪРНЕНИ БОБОВИ РАСТЕНИЯ
Ботанически белези и развитие
Фасулъ (Phaseolus vulgaris)
Соя (Glycine hispida)
Леща (Lens esculenla)
Нахутъ (Cicer  arielinum)
Фъстъци (flrahis hi pogaea)
Грахъ (Pisum sativum)
Бакла (Vicia faba)
III.ОКОПНИ РАСТЕНИЯ
Захарно цвекло (Beta vulgaris)
Кръмно цвекло (Beta vulgaris subsp-crassa)
Кръменъ морковъ (Daucus carota ssp-saliva)
Цихория (Cichorium Jntybus var-sativus)
Картофи (Solarium tuberosum)
Батати (сладки картофи) (Convolvulus Batatas)
Земна ябълка (гулия. топинамбуръ) (Helianlhus tuberosus)
IV. МАСЛОДАЙНИ РАСТЕНИЯ
Слънчоглсдъ (Helianlhus annus)
Рапица (Brassica Rapa oleifcra)
Рапица (Brassica Napus oleifera)
Макъ (Papaver somnifcrum)
Рицинъ (хърлежъ) (Ricinus communis)
Сусамъ (Sesamum indlcum)
Камелипа (ленакъ) (Camellna salivn)
Лапеманция (Lalemaniio iberlca)
Сафлорь (шафраника, маслодаень трънь) (Cаrthamus tinctоrius)
Други нови маслодайни растения
V. МАСЛЕНО-ЕТЕРИЧНИ РАСТЕНИЯ
Маслодайна роза (Rosa damascenn)
Мента (Mentha piperita)
Лавандула (Lavandula vera L-spica)
Маточина (Melissa officinalis)
Обикновенъ кимионь (Carutn carvi)
Италиански (римски) кимионь (Cuminum cyminum)
Анасонъ (Pimpinella anisum)
Резине (морачъ) (Koeniculum officinale)
Кориандърь (колендро) (Coriandrum sativum)
Синапъ (горчица) (Sinapis. Brassica)
Черна мерудия (челебитка) (Nigella saliva)
Пиретрумь (Pirethrum cinerariefolium)
VI. ВЛАКНОДАЙНИ (ПРЕДИВНИ) РАСТЕНИЯ
Памукъ (Gossypium)
Конопъ (Cannabis sativa)
Лень (Linum usilatissimum)
Абутилонъ (Abutilon avicennae)
Кенафъ (Hibiscus cannabinus)
Рами (Boehmen'e)
Други влакнодайни растения
VII. ТИКВЕНИ (МЕСЕСТИ) РАСТЕНИЯ
Тикви (Cucuibita)
Дини (Citrullus aedulis)
Пъпеши (Cucumis melo)
VIII. ТЪРГОВСКО ИНДУСТРИАЛНИ РАСТЕНИЯ
Тютюнъ (Micotiana labacum)
Хмелъ (Humulus   lupulus)
IX. КАУЧУКОДАЙНИ РАСТЕНИЯ
Кокь-сагизъ (Taraxacum kok-saghyz)
Тау-сагизъ (Scorsonera tau-saghyz)
Кримь-сагизъ (Taraxacum Krim-saghyz)
Асклепия (Asclepias syriaca)
Гваюла (Parthenium argenlalum)
X. ФУРАЖНИ РАСТЕНИЯ
1. Бобови фуражни растения
Пролетенъ фий (ypom.) (Vicia saliva)
Зимень фий
Бурчакъ (Vicia eivilia)
Лупина (Lupinus)
Червена детелина (Trifolium pralense)
Бяла детелина (Tiifolium repens)
Шведска детелина (Trifolium hybiidum)
Инкариатска детелина (инкарнатка) (Trffolium in repens)
Обикновена люцерна (Medicago sativa)
Жълта (шведскa) люцерна (Medicago falcate)
Пясъчна люцерна (Medicago media)
Хмелна люцерна (Medicago lupulina)
Комунига (Melilolus albus)
Еспарзета (Onobrychis viciaefolia оsativa)
Серадела (Orniihopus sativus)
Звезданъ (лотусъ) (Lolus corniculatus)
Други бобови фуражни растения.   .
2. Житни фуражни  растения
Moхаръ (диво просо) (Setaria germanica или S- ilalica)
Фуражна царевица (Zea mays)
Суданка (суданска трева) (Sorghum vulgare var сudanense)
Пirей (Mijropyrum Triticum)
3. Ливадни и пасищни треви
Английски райграст (Lolium perenne)
Италиански райгрась (Lolium ifalicum multiflorum)
Тимотейка (Phlcum pralense) 
Лисича опашка (класица) (Alopecurus pralensis)  
Гребенеста трева (сенокласъ) (Cynosuius crislatus)
Ливадна власатка (Festuca pratensis)
Черпена власатка (FesUica rubra)
Овча власатка (Festuca ovina)
Тръстикова власатка (Festuca arundinacea)
Ливадна метлица (poa pratensis)
Обикновена метлица {Poa trivialis)
Французки райграсъ (Avena elatior - Arhenatherium  elatius)
Заешки (златистъ) овесъ (Avena Triselum flavescens)
Ежова главица (Daclylis giomerala)
Бяла полевица (flgrostis alba)
Миризливка (Anthoxantum odorarum)
Овсиги (Bromus)
Твърди и кисели ливадни треви
4. Плъвелни и отровни ливадни растения
5. Други фуражни растения
б; Фуражни смески
XI. ЕСТЕСТВЕНИ ЛИВАДИ И ПАСИЩА
А. Естествени ливади
1. Естествените ливади като културенъ видъ
2. Подразделение на естествените ливади
3. Основаване на нови ливади
4. Торене на ливадите
5. Поддържане (обработка) на ливадите
6. Коситба, сушене и добиви
1. Видове пасища
2. Основаване на нови пасища
3. Подобрение и грижи за пасищата
4. Използуване на пасищата

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar