ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Проблеми на съвременната социална философия

32,00 лв

25,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д-ръ Хр. Ю. Тодоровъ
Година: 1928
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 264

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 169

 

СЪДЪРЖАНИЕ
Уводъ — Нашата задача
Часть първа:  позитивистичниятъ социологизъмъ
Глава 1. Обща характеристика на епохата, създателка на социалната наука
а) Встъпителни думи
б) Общи схващания и иачинъ на мислене на социолозите позитивисти: Огюстъ Контъ, Тень, Дюркхеймъ
в) Положението на философията въ Германия
г) Положението на философията въ Франция
д) Позитивистичното схващане за религията
Глава II. Религиозната проблема отъ гледна точка на позитивистичния социологизъмъ
a) Изложение. Позитивизъмъ и позитивистиченъ социологизъмъ. Религиозниятъ феноменъ, като социаленъ
б) Изложение. Произходътъ на религията споредъ социолозите-позитивисти. — Тотемизъмъ (екскурсъ)
в) Изложение. Религия, социалность и културенъ развой
г) Критика на религиозните схващания на социолозите-позитивисти
Глава III. Познавателната проблема въ позитивистично-социологично осветление
а) Погледъ върху епохата на късния позитивизъмъ. — Позитивизъмъ и традиционализъмъ (екскурсъ)
б) Социалность и познание. Изложение
A. Социалень характерь и произходь на логичното мислене. Тотемизъмь и мислови форми
Б. Първоначалният космогонии и философеми — социални  метафори
B. Генезись на нашитгь нагледни и разсъдьчни категории
в) Критика на гносеологическите възгледи на социолозите-позитивисти
Часть втора: Идеалистичниятъ социологизъмъ
Глава IV. Що е социална реалность
а) Встъпителна бележка. Възражданието на идеализма. Идеализъмъ и социологизъмъ
б) Обществото като сетивенъ обектъ. Механика и социалность
в) Обществото като психична и идейна действителность. Социологизъмъ и персонализъмъ
Глава V. Идеалистичниятъ социологизъмъ въ Германия
а) Причина за първоначалната опозиция на германските учени и мислители срещу социологизма
б) Еволюция къмъ социологизъмъ.
в) Социологията като духовно-научна дисциплина
г) Социологизъмъ, историзъмъ и психологизъмъ. Дилтай, Зомбартъ
д) Социологизъмъ и психологизъмъ при Максъ Вебера
Глава VI Заченки отъ идеалистиченъ социологизъмъ въ Франция
а) Бергсонъ и социологизмътъ Бергсоновиятъ антифинализъмъ — една пречка за разбиране на социалното
б) Бергсонъ и социологизмътъ. — Янти-механизмътъ у Бергсона — благоприятенъ за създаването на единъ идеалистиченъ социологизъмъ
в) Бергсопизъмъ и социологизъмъ. Льо Роа
г) Синдикализъмъ и социологизъмъ. Жоржъ Сорелъ, Едуардъ Бертъ
д) Неокатолицизъмъ и социологизъмъ. Групата на Морисъ Блонделъ
е) Разложение на позитивистичния социологизъмъ въ Франция
Глава VII. Иидивидуализъмъ и социологизъмъ. — Заключение
а) Индивидуализмътъ като естественъ светогледъ
б) Нравственъ животъ и културно творчество отъ гледна точка на индивидуализма и социологизма. Единъ паралел
в) Идеалистичниятъ социологизъмъ като обединителна концепция. Помирение между индивидуализмът социологизмъ
г) Становищата на позитивистичния колективизъмъ и на радикалния трансценденталенъ индивидуализъмъ — еднакво неудържими
д) Познавателната проблема въ идеалистиччо-социологично осветление
А. Социологизъмъ и трансценденталенъ реализъмъ
Б. Възможности за преодоляване на солипсизма посредствомь идеалистичния социологизъмъ.
е) Релопозната проблема въ идеалистично-социологично осветление

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar