ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Ветеринарна хигиена - Част 1. Въздухъ, почва, вода, храна и помещения

50,00 лв

40,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Станко Петровъ
Година: 1930
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 318

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Кат. номер: ВО 5-14

 

СЪДЪРЖАНИЕ.
Уводъ   ....................... 1
ОТДЪЛЪ I.
Атмосфера............ 3
Въздуха и неговото хигиенично значение........ 3
Общо за съставнитъ части на въздуха......... 4
I. Газообразни съставни части на въздуха
1. Азотъ и благороднигв газове........ 7
2. Кислородъ................. 8
3. Озонъ и водороденъ двуокисъ....... 10
4. Вжгледвуокисъ............... 12
5. Амонякъ, азотиста и азотна киселина..... 20
6. Въглеокисъ................ 21
7. Съроводородъ, меркаптанъ,  летливи маслени киселини, индолъ, скатолъ и др. миризливи газове...............24
8. Серния двуокисъ.............. 25
9. Непознати отровни  газообразни  екскрети на човека и животните............ 26
Въздушенъ прахъ.................. 27
1. Видимия съ просто око прахъ........ 28
2. Пушекъ и сажди    ............. 30
3. Слънчевите прашинки............ 31
4. Микроорганизми.............. 31
II. Физичните свойства на атмосферата...... 36
1. Въздушното налягане............ 36
2. Въздушни движения и вътрове....... 43
3. Влажностьта на въздуха.......... 49
4. Валежи.................. 57
5. Температурата на въздуха.......... 58
6. Слънчево облъчване  (топлинни, светлинни и химично действуващи лъчи)......... 63
7. Въздушното електричество.......... 69
8. Време и климатъ.............. 71
ОТДЪЛЪ II.
Почва......... 79
I. Видъ на земната повърхность и образуването на почвата.................. 80
II. Механична структура на почвата........ 81
III. Атракционно действие на почвата....... 83
IV. Температура на почвата........... 85
V. Почвения въздухъ.............. 87
VI. Пропускливостьта на почвата......... 89
VII. Твърди съставни части на почвата...... 96
VIII. Безвредни  и  патогенни  микроорганизми  въ почвата.................. 99
ОТДЪЛЪ III
Вода ............. 103
I. Общитъ свойства на естественитъ води..... 103
1. Метеорната вода (роса, дъждъ, градъ, снягъ) 103
2. Подпочвена вода.............. 104
3. Изворна вода............... 106
4. Поточна вода   ............... 107
5. Езерна вода................ 108
II. Хигиеничнитъ изисквания, на които  трябва  да отговаря водата за пиене и употръбление..........109
1. Общо за елементитъ, които могатъ да предизвикатъ заболяване на човъка и животните............109
III. Изследване и преценка на  водата  за  пиене и употребление    ............... 114
1. Предварително изпитване.......... 116
2. Изследване на мъстностьта (локална инспекция)..................... 121
3. Химично изследване на водата   ....... 122
a. Общото количество на разтворенитъ въ водата вещества и реакцията на същата............... 123
b. Присжтствие и количество на химично диферентни вещества............. 124
Въглена киселина............. 124
Кислородъ................ 127
Алкалоземни метали (твърдость на водата).....................129
Сулфати................. 133
Тежки метали (олово, желязо, мангань)................ 134
Присъствие и количество на вещества, свидетелствуващи за органически примеси.... 140
1. Съроводородъ............. 141
2. Фосфати............... 142
3. Хлориди................ 143
4. Амонякъ, нитрити и нитрати....... 144
5. Органически вещества  (кислород, разходъ)........................150
Микроскопично и бактереологично изследване на водата................... 151
Преценката на водата споредъ  резултатите отъ микроскопично и бактериологично изследване.............. 155
Водоснабдяване................ 156
Водопоя на животните............ 162
Рибна вода.................. 166
Отпадаци и помии, тяхното  използуване  и  отстранение   ................. 172
ОТДЕЛЪ IV.
Храна.............. 174
I. Отровните растения и разстройствата, които причиняватъ на животинския организъмъ......... 175
Fungi—гъби.................. 177
Сем. Agaricinae —  печурки.............. 177
Polyporaceae — прахани............. 180
Felicinae —  папрати.................. 183
Equisetaceae—хвощови растения........... 186
Coniferae — иглолистни................ 189
Сем. Pinaceae.................... 192
Класъ Gnetales, сем. Gnetaceae............ 196
Класъ Monocotylledoneae — едносеменодълни..... 196
Сем. Colchicaceae — Мразовични растения ........ 198
Asparagineae.................. 201
Liliaceac — лилийни.............. 202
Amaryllideae —  кокичеви    ............ 206
Iridaceae — перуникови............. 209
Dioscoriaceae — брейови растения    ........ 210
Typhaceae папури    ............. 210
Агасеае — змийски лапати, змиярници....... 210
Gramineae — житни............... 212
Класъ Dicotyledoneae—двусеменоделни........ 215
Сем. Salicaccae — върбови............... 215
Fagaceae -- букови................ 216
Cannabinaceae — конопови............ 217
Urticaceae — копривни.............. 218
Aristolochiaceae — копитникови раст........ 219
Polygonaceae — лапатни растения или глчшеници........ 220
Chenopodiaceae — лободни............ 223
Charyophyllaceae................ 225
Euphorbiaceae — млъчки     ............ 228
Ranunculaceae — лютикови растения    ....... 233
Papaveraccae — макови    ............. 247
Cruciferae — кръстоцветни............ 251
Droseraceae — росянка    ............. 260
Violaceae — теменуги   .............. 260
Hypericaeae — звъникови............. 262
Crasulaceae —  тлъстиги.............. 266
Rosaceae — розови растения........... 266
Pspilionaceae — пеперудоцветни    ......... 269
Thymelaeceae — бесничови храсти........ 285
Сем. Umbelliferae — съникоцвътнн раст.-........ 286
Ericaceae................... 295
Primulaceae — игликови растения........ 296
Plumbaginaceae................. 298
Olcaceae — маслинови растения......... 293
Apocynaceae   .................. 300
Asclcpiadaceae   ................. 302
Convolvulaceae — поветични растения....... 303
Boraginaceae — борагови растения........ 305
Labiatae — устоцв-Ьтни растения......... 306
Solanaceae — барабойни растения......... 307
Scropliulariaceae, Personate — гърлични...... 314
Caprifoliaceae — бъзоци............. 322
Cucurbitaceae — тиквени растения........ 323
Coinpositae —  сложноцветни........... 325
Oxalidaceac — щавелови растения......... 329
Berberidaceae — кисели тръни.......... 330
Linaceae — ленови............... 330
Zygophylaceae — зърнешки........... 332
Anacardiaceae.................. 333
Buxaceae — чемширови растения......... 334
Sapindaceae или Hippocastanaccac......... 335
Malvaceae — стбзови растения.......... 335
Selastraceac — чашкодрънови растения...... 336
II. Волести и повреди на фуражните растения..... 338
1. Растителни паразити   ............. 338
Гжъби — Eumycetes, Fungi........... 340
Водораслоподобните гъби (Phycomecetes)............. 342
Същински мешести или торбести гъби (Euascomycetes).................. 347
Гуглести или базидни глби (Basidiomycetes)............. 361
Сем. Ustilaginaceae.................. 361
Tilletiaceae съ родоветъ Tilietia и Urocystis................ 368
Urcdineinae — ръжди.............. 372
Uromyces .................. 378
Животинска паразити на фуражните растения..........................381
Повреди на фуража вследствие климатични и почвени условия................ 384
Повреди на фуражните растения чрезъ миненъ и фабриченъ пушекъ и прахъ......... 385
Развала на фуражните растения следъ прибирането имъ................. 389
Химични отрови   ............... 389
Развала на храните чрезъ растителни сапрофити................ 391
Сем. Mucorineae................... 391
Aspergillaceae.................. 394
Бактерии (Schizomycetes)........... 399
Животински неприятели на храните...... 405
ОТДЪЛЪ V
Помещения (обори)........ 412
Изборъ на место за обори.......... 412
Основи и стени................ 414
Таванъ.................... 419
Големина на обора.............. 421
Осветление на обора............. 423
Проветряване   ................ 428
Естествена вентилация   ............ 431
Искуствена вентилация............ 431
Подъ на обора................ 438
Постилка.................. 445
Ясли..................... 448
Решетки за грубия фуражъ.......... 457
Настаняване на животните въ обора, преграждане на местата, вързване и др........ 459
Температура на обора............. 463
Птичарници    ................. 468
Големина на птичарника............ 468
Разпределение на птичарника......... 469
Отделение за нощуване и носене....... 470
Мътене............. 471
Угояване............ 472
Строежъ на птичарници............ 473
Прозорци, врати и отвори за излизане на птиците..........475
Подъ на птичарника............. 475
Вентилация и отопление............ 476
Птичия дворъ................ 476
Паразити по птиците............. 478
Тении.................... 479
Глисти................. 481
Първаци................. 481
Примери отъ планове за обори.......... 483
Скица 1—III оборъ за заводски кончета..... 484
IV—VI комбиниранъ оборъ за крави, коне и свини.................. 485
Скица VII—VIII овчарница........... 487
IX—XI свинарница........... 489
XII—XIII двуетаженъ птичарникъ.......... 440
XIV—XV парковъ птичарникъ...... 491
Азбученъ показатель............. 492

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar