ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Машинни елементи - четвърто издание от Георги Ангелов

0,00 лв

0,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Георги Ангелов
Година: 1964
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 720

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Част първа
Машинни елементи за свързване на части
А. Освобождаеми връзки
1. Клинове и клинови връзки
1.1. Видове клинови съединения
1.2. Силово съотношение при кли новата връзка
1.3. Конструктивно оформяване на напречната клинова връзка
1.4. Пресмятане на напречна клинова връзка с предварително затягане
1.5. Надлъжни клинове
1.6. Големина на въртящия момент, който надлъжната клинова връзка може да предаде
1.7. Други форми на надлъжни клинове
1.71. Сегментен клин
1.72. Тангенциални клинове 1.8. Шпонки
1.9. Конструктивно оформяване на връзката с надлъжен клин и шпонка
1.10. Връзки с два клина и две шпонки
1.11. Недостатъци на надлъжната клинова връзка
1.12. Шлицови връзки
1.121. Обща характеристика
1.122. Пресмятане на шлицови връзки
1.13. Връзки с К-профил и безшлицови връзки
2. Винтове, болтове и техните съединения
2.1. Образуване на резбата и видове резби
2.2. Болтове, винтове, гайки и техните конструктивни форми
2.3. Материали за болтове и гайки
2.4. Определяне силата за въртене на гайката (винта) при дадена сила на затягане във винтовата двойка
2.5. Коефициент на полезно действие на винта
2.6. Самозадържащи винтове (болтове) и осигуряване на винтовата връзка срещу саморазхлабване
2.7. Пресмятане на винтови връзки
2.8. Здрави и плътни винтови връзки, работещи при високи температури
2.9. Пресмятане на височината на главата на болта (винта) и на гайката
2.10. Пресмятане на винта (болта) на огъване и срязване
2.11. Форма на болта (винта) при тежко натоварени връзки
Б. Неосвобождаеми връзки
3. Нитове и нитови връзки
3.1. Видове нитове и образуване на нитовата връзка
3.2. Видове нитови връзки
3.3. Изчисляване и оразмеряване на нитовата връзка
3.31. Общи указания за пресмятане на нитовата връзка
3.32. Пресмятане на здрави нитови връзки

3.321. Здрави нитови връзки, натоварени с огъващ момент
3.322. Конструктивно оформяване на нитовия шев мри здрави връзки
3.33.Пресмятане на здравоплътни нитови връзки
3.331. Пресмятане дебелината на стената при тънкостенни цилиндрични съдове
под вътрешно налягане
3.34. Пресмятане на плътни нитови връзки
3.4. Нитоване на леки метали
3.41. Пресмятане на нитови връзки с леки метали
3.5. Експлозивни нитове
4. Свързване със заварка и със запойка
4.1. Общо за заварката и нейните предимства
4.2. Видове заварки
4.3. Начини на свързване и конструктивни форми на шева при ел-ектродъгова' и газова заварка
4.4. Пресмятане на заваръчни връзки
4.41. Някои примери за пресмятане на челна заварка
4.42. Примери от пресмятане на ъглова заварка
4.43. Пресмятане на електросъпротивителна (контактна) ааварка
4.5. Свързване със запойка (запояване)
4.6. Запояване и видове припои
4.7. Пресмятане на връзки със запойка
5. Свързване на частите чрез пресоване или връзки с гарантирана стегнатост
5.1. Видове пресови връзки и тяхното образуване
5.2. Пресмятане на пресова връзка
5.21. Определяне на най-големите напрежения в материала на обхващащата част при установената пресова връзка
5.22. Определяне на най-големите напрежения в материала на обхванатата част при установена пресова връзка
5.23. Определяне на радиалното разтегляне ра и на свиването на обхващащата и обхванатата част при пресова връзка, установена под нормално налягане
р кг/см2
5.24. Влияние на неравностите по повърхнините на пресоване върху стегнатостта
на пресовата връзка
5.3. Определяне големината на осовата сила и въртящ момент, които пресовата връзка може да предава
5.4. Големина на осовата сила, необходима за набиване и избиване на надлъжна пресова връзка под налягане р кг/см2
5.5 Определяне на температурната разлика между обхващащия и обхващания елемент при образуване на пресова връзка за дадено налягане/) кг/см2 чрез напречно пресоване
5.6. Връзки с жлебови щифтове
5.7. Нови форми на връзки с гарантирана стегнатост
5.71. Връзки с пружинно-затягащи конусни пръстени
5.72. Връзки с притягащ пръстен и масло под налягане
Част втора
Машинни елементи на въртеливото движение
6. Оси и валове
6.1. Общо върху конегруктивното оформяване на прави оси и валове
6.2. Материали за оси и валове
6.3. Пресмятане на осите на якост
6.31. Пресмятане на неподвижни оси
6.32. Оразмеряване на ротиращи оси и на неподвижни оси,, натоварени с динамични сили
6.4. Пресмятане на осите на деформация
6.5. Пресмятане на прави валове
6.51. Пресмятане на прави валове на якост
6.52 Пресмятане на прави валове на деформация
6.6. Трансмисионни валове
6.7. Критични обороти на прави валове и методи за определянето им
6.71. Определяне критичните обороти на системата прав вал със закрепен върху него диск
6.72. Определяне на критичните обороти на прав вал с променливо сечение и с няколко закрепени към него маси
6.8. Изменение на критичната ъглова скорост на дадена система
7. Съединители
7.1. Деление на съединителите
7.2. Неподвижни съединители
7.21. Гилзовй съединител
7.22. Черупков съединител
7.23. Съединител гип Селерс
7.24. Дисков съединител
7.25. Връзка чрез челно радиално назъбване на частите
7.3. Подвижни съединители
7.31. Съединители, позволяващи малки измествания на геометричните оси на свързаните валове
7.32. Съединител с кръстата кулиса
7.33. Зъбчат съединител
7.34. Съединители с ъглова подвижност
7.35. Еластични съединители
7.36. Палцови съединители за включване и изключване
7.37. Триещи съединители за включване и изключване
7.371. Динамика при включване на триещия съединител
7.372. Пресмятане на триещ съединител
7.373. Материали за работните повърхнини на триещите съединители
7.374. Конструкции триещи съединители
7.4. Предпазни самодействуващи съединители
7.5. Съединители със свободен ход (догонващи съединители)
8. Лагери
8.1. Видове шийки и лагери
8.2. Пресмятане на напречни плъзгащи лагери
8.3. Изчисляване на напречния плъзгащ лагер на течно триене
8.4. Пресмятане на опорни плъзгащи лагери
8.5. Материали за работните повърхнини на плъзгащите лагери
8.6. Мазане на плъзгащи лагери
8.61. Видове мазилни вещества и техните свойства
8.62. Начини за мазане на плъзгащи лагери
8.7. Конструктивно плъзгащи лагери
8.8. Видове търкалящи лагери
8.81. Общо за търкалящите лагери
8.82. Основни конструкции дробинкови лагери и техните характеристики
8.83. Основни конструкции ролкови лагери и техните характеристики
8.84. Видове конструкции опорни дробинкови и ролкови лагери
8.9. Преимущества и недостатъци на търкалящите лагери
8.10. Кинематични зависимости при търкалящи лагери и честота на натоварване на пръстените
8.11. Пресмятане на търкалящите лагери на контактни напрежения
8.12.  Пресмятане на търкалящите лагери на умора или на работоспособност
8.13.  Определяне на еквивалентното натоварване на лагерите
8.14. Прдбиране на лагера по каталога
8.15. Статична товароносимост на търкалящите лагери или товароносимост в покой
8.16.Гранични максимални обороти на търкалящите лагери
8.17. Триене и мазане на търкалящи лагери
8.18. Уплътнителни устройства
8.19. Монтиране на търкалящи лагери
Част трета
Машинни елементи за предаване на въртеливо движение
9.Предавки със зъбни колела
9.1. Видове зъбни колела
9.2. Общ закон на сцепването
9.3. Основни згфисимосги при цилиндрични зъбни колела
9.4. Геометрия на зъбното сцепване при цилиндрични колела с циклоиден профил на зъба
9.41. Точково сцепване
9.5. Предимства и недостатъци на циклоидното сцепване
9.6. Геометрия на сцепването при цилиндрични зъбни колела с еволвентна форма на зъбния профил
9.7. Работни профили на зъбите и продължителност на сцепване при еволвентни зъбни колела
9.8. Ограничения относно броя на зъбите при задружна работа на нормални зъбни колела (Условие за еволвентна форма на работните участъци на зъбите). Граничен брой зъби
9.9. Еволвентни зъбни колела с вътрешно нарязани зъби. Вътрешно сцепване
9.91. Продължителност на сцепване при вътрешно сцепване
9.92. Най-малък брой зъби, при който няма да се получи застъпване на зъбите на вътрешно сцепени зъбни колела
9.10. Изработване на цилиндрични зъбни колела с еволвентен профил на зъбите
9.11. Изходен контур за цилиндрични и конусни зъбни колела. Стандартен ъгъл на сцепване
9.12. Нарязване зъбите на зъбно колело със стандартен зъбен гребен или с дълбач
9.13. Коригиране на зъбния профил
9.131. V-плюс колело като гранично колело
9.132. Нулево, V-нулево и V-сцепване
9.133. Пресмятане на междуцентровото разстояние av при V-сцепване без странична хлабина между зъбите
9.14. Цилиндрични зъбни колела с наклонени зъби
9.15. Повреди на зъбите
9.16. Пресмятане на челни зъбни колела
9.161. Пресмятане на зъбите на огъване
9.1611. Определяне модулът на зъбното колело с оглед на издръжливостта на
зъбите му при огъване
9.162. Пресмятане на зъбите на контактни напрежения и износване
9.163. Избор на допустимите контактни напрежения
9.1631. Определяне на [Ск] за предавки, които работят с продължителен цикъл при постоянно или малко променящо се по големина натоварване
9.1632. Определяне на [Ск] за предавки, които работят при изменящи се натоварвания и обороти през работния цикъл
9.17. Скорост на плъзгане между задружно работещите зъби. Работа от триене между зъбните профили. К.п.д. на зъбната предавка. Загряване на зъбите
9.18. Конусни зъбни колела
9.181. Геометрични зависимости при конусни зъбни колела
9.19. Пресмятане на конусни зъбни колела с прави зъби
9.20. Сили, които действуват в лагерите на конусната предавка
9.21. Конусни зъбни колела с наклонени (тангенциални) и криволинейни (дъгови) зъби
9.22 Сили, действуващи върху зъба от предавката с конусни зъбни колела с наклонени зъби
9.23. Конусни зъбни колела с наклонени (винтови) зъби и кръстосани оси (хипоидни предавки)
9.24. Винтови зъбни колела
9.241. Обща характеристика
9.242. Основни зависимости при предавки с винтови зъбни колела
9.25. Зацепление на Новиков
9.26.  Червячно предаване
9.261. Видове червячни предавки и предавателно число
9.262. Коефициент на полезното действие при червячната предавка
9.27. Определяне на силите, които действуват в червячната предавка и пресмятане на лагерните реакции
9.28. Оразмеряване на червячното колело и определяне размерите на червячния винт
9.29. Пресмятане на червячната предавка на повърхностен натиск, на износване и на загряване
9.30. Лагеруване на червячната предавка
9.31. Глобоидна червячна предавка
9.32. Материали за зъбни колела
9.33. Редуктори със зъбни зацепления
10. Ремъчно предаване
10.1. Общо за ремъчната предавка
10.2. Видове ремъчни предавки. Предавателно число
10.3. Ремъци
10.31. Материали за ремъците
10.32. Снаждане на ремъците
10.4. Пресмятане на плосък ремък
10.5. Определяне .геометричната дължина на ремъка
10.6. Ремъчна предавка с опъвателна ролка (предавка Lenix)
10.7. Пресмятане на ремъка при предавки с опъвателна ролка
10.8. Ремъчни шайби за плоски ремъци
10.9. Предавка с клинови ремъци
10.91. Обща характеристика на предавката с клинов ремък
10.10. Ремъчни шайби за клинови ремъци
10.11. Оразмеряване на клиновия ремък
11. Предаване с триещи колела (фрикционна предавка)
11.1. Основни зависимости при предавката с триещи колела
11.2. Вариатори

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar