ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Приказният живот на Шанкара

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Мадхава Видяраня
Година: 1991
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 292

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 26-33

 

ПРЕДГОВОР НА ИЗДАТЕЛЯ

Шанкара-диг-виджая, или Приказният живот на Шанкара е далеч от амбицията да представи една достоверна биография на най-великия мис­лител на Индия. Това, което пленява в живото-писанието на Шанкара е не биографичният еле­мент, а типът философска и културна мотива­ция, която пронизва този прекрасен образец на средновековната индийска философско-повест-вователна проза. През биографичната мрежа на митологизираното повествование прозира фина­та структура на една устойчива историкофило-софска и социокултурна концепция — концепци­ята за божествената изключителност на индийс­ката култура, за екзистенциално-посредничес-ката й роля в света на радикално променящите се нравствени, социални и идеологически нор­ми. Мисията на Шанкара е да прочисти индийс­кото общество от порочните наслоения на мате­риализма и атеизма, които заплашват да заду­шат гласа на божествената истина, прокламира­на във Ведите. Великият Ачаря преуспява в това реформаторско начинание. Сега е трудно да се прецени какъв би бил съвременният образ на Индия без апостолското дело на Шанкара, без философията на Адвайта-Веданта като основа на духовния живот в традиционното индийско общество.

Сведенията за живота на Шанкара са лишени от достойнствата на хронологическата точност. Рождената му дата варира от 509 г. пр.н.е. до 788 г. от н.е., период, обхващащ повече от хиля­да години. Болшинството учени се придържат към мнението, че Шанкарачаря е роден през 788 г. и е достигнал освобождение през 820 г., на 32 годишна възраст. Други обаче представят редица неопровержими доказателства в полза на твърдението, че живелият по това време Шанка­ра не е оригиналният Шанкара (Ади Шанкара), а новият, „модерен" Шанкара (Абхинава Шан­кара). Така или иначе, трябва да признаем невъзможността да се определи точната рождена дата на Шанкара. Можем само да допуснем, че той е живял някъде между V и VII век от наша­та ера. В полза на това твърдение говори и сви­детелството на будисткия философ Камалашйла, който споменава, че в своите коментари към Брахма-сутра (Брахма-сутра-бхащя II.2.28) Шанкара цитира пасаж от „Критически анализ на обектите" на будисткия учител по логика Дигнага. Става дума за следния пасаж: „Яд ан-тарджнея рупам, тат бахир яд авабхасате"¹. Според А.Г. Кришна Уориър Дигнага е съвре­менник на Васубандху и Бхартрхари и следова­телно трябва да е живял някъде около 450 г. от н.е. Този факт предполага, че Шанкара е творил не по-рано от V век от н.е. Ако продължим съ­поставителния анализ на цитатите, бихме могли да стигнем и до по-определени изводи, които прехвърлят акмето на Шанкара с още две столе­тия  по-късно.  В  Упадеша-сахасри, например, Шанкара цитира Дхармакйрти, коментатор на Дигнага, живял не по-рано от първата половина на VII век. Доколкото посоченото съчинение притежава всички белези на оригинално произ­ведение на Шанкара, а и традиционно се смята за такова, логически трябва да допуснем въз­можността, Шанкара да е живял не по-рано от VII-VIII век от н.е. От друга страна, Шанкара споменава за съществуването на цар Пурнаварман, който според китайския историк Сюан Цан е царувал около 590 г. от н.е. В Брахма-сутра-бхащя се споменава освен това и градът Паталипутра, което означава, че Ачаря трябва да е живял VII-VIII век от н.е., което следва от обстоятелството, че Паталипутра е издигнат едва след 650 г. от н.е. Т.Р.Чинтамани смята, че Кумарила, за когото се твърди, че е съвременник на Шанкара, е живял към края на VII век, сле­дователно дейността на Учителя спада към пе­риода 655-684 г. Така или иначе, животът на Шанкара е водоразделът, който поставя рязко очертана граница между епохата на будисткото влияние в Индия и неговото заглъхване и изтласкване на север, в Тибет и Китай, и на юг, в Тамил наду и Цейлон.

 

 

 


 

¹Притежаващото вътрешната форма на познаваемото е това, което отразява външният обект (санскрит). - Аламбана-парикша 18.142.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar