ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Автомобилен речник: Българо-руско-френско-немско-английско-италиански

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Н. Ницов
Година: 1969
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 682

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Първият раздел представлява 5 двуезични българско-чужди речника, а третият раздел (петте азбучника) изпъл­нява функцията на още 25 двуезични речника — по 5 на указа­тел. Или, с други думи, настоящият речник съдържа 30 двуе­зични речника, обединени в едно удобно за ползуване помагало. Синоними­те във всеки език са отделени един от друг чрез запетая. Химическите знаци и формули, както и приетите често упо­требявани съкращения на някои термини са посочени в скоби непосредствено след термина — например МЕД (Си), ЕЛЕКТРОДВИЖЕЩА СИЛА (е. д. с.). За мерните единици е посочено само българското съкращение, а съкращенията в чуждите езици са дадени към всеки език съответно (вж. № (353 ОБОРОТИ В МИ­НУТА). Вторият раздел на речника се състои от 74 последова­телно номерирани фигури, в които са показани по-важните де­тайли, възли и агрегати на автомобила. Фигурите са обяснени чрез номерирани позиции, като наименованието на сочения от тях детайл е дадено на български език в текста под фигурата. Отбелязаният в скоби номер към текста съответствува на но­мера на същия термин от първия раздел на речника. Малък брой наименования на детайли, които поради ограничения обем на речника не са влезли като отделни съставни термини в пър­вия раздел, са отбелязани с по две цифри, отговарящи на номе­рата на основните термини, от които е съставено наименова­нието на детайла, сочен в позицията (вж. фиг. 44, 5). Третият раздел на речника представлява азбучници на петте чужди езика. Термините в тях са подредени азбучно по първата дума и носят номера (или номерата) на съответствуващия им български термин от първия раздел. След всеки термин, с изключение на английския азбучник, курсивно е означен родът на съществителното. В термините, съставени от по­вече съществителни, е посочен само родът на основното съществи­телно (например от руския азбучник — автоматическая коробка с передач; сердечник с радиатора). За немски, френски и италиан­ски език родовото означение е: т — за мъжки род, / — за женски род, п — за среден род и р1 — за множествено число, а за руски език — съответно м, ж, с и мн.
Първият раздел в същност представлява 5 двуезични българско-чужди речника, а третият раздел (петте азбучника) изпъл­нява функцията на още 25 двуезични речника — по 5 на указа­тел. Или, с други думи, настоящият речник съдържа 30 двуе­зични речника, обединени в едно удобно за ползуване помагало.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar