ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Съобщителни системи с импулсно кодова модулация

8,75 лв

7,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Никола Дурчев, Георги Бичев
Година: 1989
Формат: голям
Корица: мека
Страници: 426

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 17-10

 

В книгата са разгледани основните теоретични принципи и методи на реализация на многоканални, е уплътнителни системи с импулсно-кодова модулация (ИКМ). Изясними са най-важните и характерни особености на преобразуването на аналоговата информация в цифрова и обратно. Отделено е значително внимание на въпросите, свързани с организацията на линийния тракт, принципите на цифровото мултипликсиране, методите на синхронизация и т. н. Разгледани са редица съвременни системи с ИКМ от различни йерархични нива и накратко са изложени пътищата за осъществяване на цифровизация на съобщителните мрежи.
Книгата е предназначена за инженерно-технически и научни работници, които се занимават с разработването и експлоатацията на многоканални системи и магистрали с ИКМ. Тя може да бъде полезна също и на аспиранти и студенти от. ВТУЗ, които изучават системи и средства за предаване на цифрова информация.
Никола Христов Дурчев

ПРЕДГОВОР
Настоящият период на развитие на съобщителната техника се характеризира с повсеместното въвеждане на цифровите методи на обработка, пренасяне и разпределение на информацията. В развойно внедрителската дейност постепенно се преминава към разработването само на цифрови съобщителни системи: многоканални цифрови уплътнителни системи и цифрови комутационни системи. Предвижда се в близка и в далечна перспектива съобщителните мрежи да се изграждат и развиват също само като цифрови, с пълна интеграция на услугите (Integrated Services Digital Network).Тези тенденции в развитието на съобщителната техника са и повод за написването на книгата. Авторите са си поставили за цел, използувайки многогодишния си педагогически, изследователски и конструкторски опит, да запознаят читателите с основните теоретични принципи, методи на реализация и перспективи на развитие на съвременните многоканални уплътнителни системи с импулсно-кодова модулация (ИКМ).
Поставянето ка подобна цел изисква задълбочено изясняване на значителен брой въпроси и проблеми, свързани със системите с ИКМ. Ограниченият обем на книгата обаче не позволи това да се извърши в необходимата степен за всички от тях. Нещо повече, не са разгледани специфичните особености на системите с ИКМ, използувани за предаване на информацията по радиорелейни линии и по оптически съобщителни кабели.Независимо от това авторите се надяват, че написаната от тях книга ще позволи на любознателния читател да получи редица нови познания в областта на системите с ИКМ.Методичното излагане на разглеждания материал в книгата изисква по възможност нейното последователно четене. Не е необходимо читателят да притежава специални познания в областта на цифровите уплътнителни съобщителни системи с ИКМ. Общите инженерно-технически познания, получавани във ВТУЗ, са напълно достатъчни за нейното разбиране и овладяване. Разбира се, онези специалисти, които желаят по-обстойно да се запознаят с отделни теоретични, практически или експлоатационни проблеми, е необходимо да се обърнат към специализирани статии и монографии.Вероятно книгата не е лишена от някои неточности, пропуски и недостатъци. Ето защо всички забележки, които имат за цел нейното подобряване, ще бъдат приети с благодарност.
Никола Дурчев, Георги Бичев

СЪДЪРЖАНИЕ
Предговор
Глава първа Източници на информация, сигнали и шумове в съвременните системи с ИКМ
1.1. Източници на информация и сигнали в системите с ИКМ
1.2. Източници на шумове и на изкривявания на сигналите в системитес ИКМ
Глава втора. Съобщителни мрежи
2.1. Пълна международна връзка
2.2. Цифровизация на съобщителната мрежа
2.3. Цифрова мрежа с интеграция на услугите (ББМ)
2.4. Хипотетични еталонни вериги
2.5. Проблеми на пренасянето на електрическите сигнали по съобщителните мрежи
2.6. Йерархия на цифровите преносим системи (ЦПС)
Глава трета. Преносни среди за съобщителни системи ИКМ
3.1. Основни свойства на съобщителните линия с метални проводници
3.2, Съобщителни кабели с метални проводници
Глава четвърта. Аналогово-цифрово преобразуване в системите с ИКМ
4.1. Дискретизация на непрекъснати сигнали по време
4.2. Квантуване на сигналите по ниво
4.3. Импулсно-кодова модулация
Гл за пета. Синхронизация в системите с ИКМ
5.1. Основни принципи и изисквания при цикловата и свръхцикловата синхронизация на системите с ИКМ
5.2. Организация на структурата на циклите и свръхциклите при системите с ИКМ
5.3. Основни теоретични положения при определяне на параметрите на системите за циклова и свръхциклова синхронизация на 30/32-каналните системи с ИКМ
5.4. Определяне на основните параметри на системата за циклова синхронизация
5.5. Циклов синхросигнал. Препоръки на МККТТ за 30/32-канална система с ИКМ
Глава шеста. Групообразувател на време в системи с ИКМ
6.1. Синхронно групообразуване по време
6.2. Асинхронно групообразуване по време
6.3. Асинхронно групообразуване по време с положително едностранно изравняване
Глава седма. Предаване иа цифрови сигнали по кабелни съобщителни линии
7.1. Основни положения при предаването ня цифрови сигнали по кабелни съобщителни линии
7.2. Предаване на цифрови сигнали по реални кабелни съобщителни линии
Глава осма. Регенериране на цифровите сигнали при съобщителните системи с ИКМ
8.1. Натрупване на цифровите грешки по дължината на линийния тракт на системите с ИКМ
8.2. Паразитни фазови изкривявания (джитер). Натрупване на джитер по дължината на линийния тракт на системите с ИКМ
8.3. Линийно кодиране
Глава девета. Първични 30 32-К1налнн системи с ИКМ
8.1 . Първичен цифров мултиплекс с ИКМ
9.2. Особеност на основните функционални устройства в първичния цифров мултиплекс с ИКМ
9.3. Цифров лиииен тракт на 30/32-канална система с ИКМ
9.4. Организация ма алармените сигнали в 30/32-канална система с ИКМ
Глава десета. Сервизни устройства в системите с ИКМ
10.1. Сервизно устройство за локализиране на повреди по съобщителния кабел между НРП
10.2. Сервизно устройство за локализиране на повреди в линийниге регене- ратори в НРП чрез метода натриадите
10.3. Сервизно устройство. Откриване на нарушена биполярност
10.4. Сервизно устройство. Открит НРП
10.5. Служебна връзка
Глава единадесета. Съгласуващи устройства между системите с ИКМ и автоматичните телефонни централи
11.1. Цифров вариант на линейна сигнализация R2 на МККТТ
11.2. Съгласуващо устройство между АТЦ А-29 и 30/32-канална система с ИКМ
Глава дванадесета. Цифрови системи с ИКМ от високо йерархично ниво
12.1. Синхронни цифрови мултиплекси 8448 kbits-1
12.2. Цифров мултиплекс 8448 kbits-1 с положителен стафинг
12.3. Цифров мултиплекс 8448 kbits-1 с двустранен стафинг
12.4. Цифров мултиплекс 34,368 Mbits-1 с положителен стафинг
12.5. Съвместна работа между системи с ИКМ с положителен и двустранен стафинг
Глава тринадесета. Абонатни системи с ИКМ
13.1. Абонатни система с ИКМ тип ИКМ-10
13.2. Принцип на действие на крайната станция АИлМ-10
Глапа четиринадесета. Перспективи в развитието ка системите с ИКМ
14.1. Перспективи в цифровизирането на съобщителните средства и създаването на интегрална цифрова мрежа на услугите
14.2. Перспективи в развитието на каналообразуващата и мултиплексната апаратура на системите с ИКМ
14.3. Перспективи в развитието на лнннйните трактове на системите с ИКМ

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar