ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Технологично обзавеждане на тютюневите предприятия - Учебник за техникумите по хранително-вкусова промишленост

0,00 лв

0,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Веселин Джамбазов, Костадин Барзев
Година: 1991
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 282

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Настоящият учебник е написан съгласно учебната програма на МНП и ще се ползува от учениците от техникумите по хранително-вкусова промишленост.
Материалът е написан от авторите, както следва:
Веселин Джамбазов - гл. IV, VI, VII, VIII и IX
Костадин Барзев — гл. I, II, III и V
В. Джамбазов и К. Барзев — гл. X
Учебникът е одобрен от МНП по предложение на комисия в състав:
председател проф. Светозар Георгиев,
рецензенти ст.н.с. Борис Апостолов и инж. Снежина Георгиева,
гл. експерт от МНП инж. Теодора Кривиралчева,
зав. редакция "Учебници" Лиляна Танева,
редактор инж. Матей Шиваров.
В учебника са използувани следните указателни знаци:
^) — въпрос или задача за самостоятелна работа;
ф — определение или важна мисъл.

 

ВЪВЕДЕНИЕ
България е една от страните в света, произвеждащи големи количества тютюн-и цигари. Тя се нарежда на осмо място в света по производство на тютюн и на единадесето място по производство на цигари. Това задължава да се обръща внимание на развитието на тютюневата промишленост, като се има предвид големият икономически ефект от валутните постъпления в страната при търговия с тютюн и цигарени изделия. За целта е осигурена много добра промишлена база за манипулация и ферментация на тютюна с напълно автоматизирано цигарено производство.
Производството на цигари се реализира от 9 цигарени фабрики. Осъществена е специализация в обработката на тютюн и цигари по асортименти. Голяма част от асортиментите цигари намира добър прием от много страни. За отстояване на престижните позиции на световния пазар с търговия на тютюн и цигари е извършена реконструкция на предприятията по тютюнева промишленост. Новосъздадените предприятия бяха оборудвани с нова и съвременна техника. Това доведе до повишаване на производителността на труда, подобряване на качеството на продукцията и снижаване на нейната себестойност. За увеличаване на производството на цигари допринася не само подобряването на технологията на цигареното производство чрез по-пълно използуване на суровините и материалите, но и повишаването степента на използуване на технологичното обзавеждане.

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
Сложната съвременна високопроизводителна техника, с която са обзаведени предприятията на тютюневата промишленост, изисква добре да се познават устройството и начинът на действие на машините, апаратите и съоръженията от техническия персонал. Това е важно условие за своевременно извършване на ремонтните работи и правилно провеждане на технологичния процес за получаване на качествена готова продукция.
Предмет на технологичното обзавеждане са машините, апаратите и съоръженията, с които се провежда производственият процес в тютюневата промишленост.
Технологичното обзавеждане се разглежда от аспекта на:
— конструктивно-техническите особености на машините, апаратите и инсталациите, както и основните правила при обслужването им;
— основните възлови места, където трябва да се контролира качеството на междинните и крайните продукти;
— възлите, от които най-често настъпват отклонения от нормалния технологичен режим, както и с алгоритмите за тяхното отстраняване;
— някои конструктивни изчисления на машините, апаратите и съоръженията;
— експлоатацията на технологичното обзавеждане.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ В ТЮТЮНЕВАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Тютюневата промишленост е един от най-важните отрасли на народното стопанство от икономическа гледна точка.
Технологичното обзавеждане в този отрасъл обхваща всички машини, инсталации и съоръжения, които участвуват в промишлената обработка на тютюна, производството на цигари, на филтърни пръчки и тютюнево фолио. В зависимост от въздействието върху тютюна и начина на използуване технологичното обзавеждане може да се формира в следните три групи: спомагателно, основно и допълнително.
Спомагателното технологично обзавеждане подпомага основния технологичен процес. В него се включват машините, съоръженията и инсталациите, които съдействуват на производствения процес, без да довеждат до физични и химични промени на основната суровина. То намира приложение и в другите подотрасли на хранително-вкусовата промишленост (ХВП). Към спомагателното технологично обзавеждане се включват съоръженията за вътрешнозаводския транспорт, вентилационните, климатичните и ва-куумно-компресорните инсталации. Характеризира се с голямо разнообразие в конструктивно отношение.
Основното технологично обзавеждане обхваща всички машини, инсталации и съоръжения, които вземат участие пряко в производствения процес в трите фази — подготвителна, технологична и заключителна. В голямата си част това технологично обзавеждане води до физични и химични промени и е присъщо само за предприятията на тютюневата промишленост. Тук са включени машините и инсталациите за промишлената обработка на едролистни и ориенталски тютюни, производството на цигари и филтърни пръчки.
Допълнителното технологично обзавеждане обслужва както основното, така и спомагателното технологично обзавеждане. Към него се включват фрезмашините, шлайфмашините, струговете, печатарските машини и др. В настоящия учебник те не се разглеждат.
На сегашния етап тютюневата промишленост има солидна материално-техническа база. Внедрените високопроизводителни машини и инсталации създават условия за интензивно развитие на производството и висока степен на механизация и автоматизация.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar