ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

70-те най-стойностни туристически обекти в България. Top 70 most valuable tourist sites in Bulgaria

12,00 лв

9,60 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Автор: Димитър Димитров
Година: 2012
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 152

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Настоящият справочник цели да постави едно начало свързано с понятието езотеричен или просветителски туризъм. Заглавието е засягащо изграждането на една огромна просветителска линия в полето на енергийните и свещени места в България. Естествено е, че изброените 70 обекта са само една част от цялото множество от енергийни и духовни места от мегалитния комплекс не само на България, а и на Балканите. В този смисъл броят на изброените 70 обекта се надяваме да достигне до 700 и да се разпростре извън територията на самата България, излизайки в околните балкански съседни страни обитавани в миналото от единно население наречено траки или пеласги-прототраки.

The present guide-book aims to set a beginning connected with the idea of the esoteric or enlightening tourism. The title is concerned with the formation of one huge educative line in the filed of the energy and secred places in Bulgaria. Naturally, the 70 sites listed here represent only a part of the whole multitude of energy and spiritual spots located on the megalithic complex of the Balkan Peninsula as a whole. In this sence their number could rise 700 and spread beyond the territory of Bulgaria, reaching the nearby Balkan countries, which in the past have been inhabited with population united under the name of Thracians or Pelasgi-archthracians.Въведение

България е древна южноевропейска държава, разположена на 111 000 кв. км., с население от над 7 милиона души. Нейният разнообразен ландшафт предлага множество отлични места за различните видове туризъм. Планините Стара планина (Балкан), Рила (с най-високия връх на Балканския полуостров -Мусала 2925 м.), Пирин и Родопи разполагат с чудесни райони за еко и селски туризъм и световно известни ски курорти като Боровец, Банско и Пампорово. Стара планина е известна с традиционните си селища, стари манастири и легенди за национални герои. Светилища на траките с хилядолетна история могат да бъдат открити в Родопите. Дунавската равнина на север пази тайните на най-ранните писмени паметници и центрове на слънчевия култ в света, като се явява и сърцевина на Първото и Второто българско царство (681-1018 г.;
1185-1422, 1598 г.). Горнотракийската низина се намира на юг от Балкана и е най-ниско разположената и най-плодородна територия на България, като в нея са открити някои от първите европейски селища. 378-километровата черноморска брегова ивица представлява целият източен предел на страната. Столица на България и най-голям град е София с 1 378 000 души постоянно население.

Кратка историческа справка

Първата българска държава била основана от хан Аспарух през 681 г. след успешна война срещу Източната Римска империя (Византия). През 866 г. цар Борис I приел източноправославното християнство за официална религия на България, която остава такава до наши дни. По време на неговото царуване ученици на светите братя Кирил и Методий донесли в България кирилицата - писменост, която днес се използва от редица държави в Източна Европа и Азия. Цар Симеон I Велики (893-927 г.), син и наследник на Борис, направил България най-могъщата държава на своето време с изключителни културни постижения.
Сред най-паметните моменти на Второто българско царство (1185-1422, 1598 г.) са победата на цар Калоян над Латинското царство на Константинопол през 1205 г., забележителната дипломация на цар Иван Асен II, която го довела до хегемония на Балканите, както и мощният растеж на християнските религиозни центрове и култура по времето на цар Иван Александър (1331-1371 г.).
Третата българска държава започнала съществуването си след Руско-турската война през 1878 г. и постигнала пълната си независимост през 1908 г. След края на Втората световна война през 1945 г. България станала комунистическа държава и част от Източния блок.
След края на Студената война през 1989/1990 г. Комунистическата партия разреши провеждането на многопартийни избори и България започна прехода към парламентарна демокрация и свободна пазарна икономика.
Понастоящем България е член на Европейския съюз, НАТО, Организацията на обединените нации и Световната търговска организация. Страната има високият индекс 0.473 за човешко развитие, което й отрежда 58 място в света през 2010 г.

София

Столицата на България - София, е един от най-старите градове на света, чиято възраст надхвърля 8500 години. Следи от човешка дейност от 6500 г. пр. Хр. са открити в района на квартал Кремиковци. През VIII век пр. Хр. край местните минерални извори възникнало селище на племената трери и тилатеи. От I в. пр. Хр. започва споменаването на неговите нови обитатели - племето серди, за което някои учени допускат келтски произход. Оттам идва и първото засвидетелствано име на града, с което го нарекли римляните - Сердика.
По времето на император Марк Уший Траян (98-117 г. пр. Хр.) Сердика получила официални градски права и независимо собствено управление. През втората половина на II в. Улпия Сердика била силно укрепена с монументални градски стени за защита срещу надвисналата заплаха от нападения на отвъдду-навски племена. В края на III в. градът станал център на новосформираната римска провинция „Средиземна Дакия".
Сердика била любимият град на император Константин Велики, който бил роден недалеч западно оттук. Императорът дори обмислял да премести столицата на Римската империя в Сердика, а изказването му „Сердика е моят Рим" било съхранено за поколенията. По времето на Константин Велики Сердика станала и епархиален център на Църквата.

Introduction

Bulgaria is an ancient South European country, spread on 111 000 sq. km., with a population of more than 7 million people. Its various landscapes offer a number of excellent spots for different types of tourism. The mountains of Stara planina (Balkan), Rila (with the highest peak on the Balkans peninsula - Musala, 2925 m.), Pirin and Rhodope offer splendid locations for Eco and Rural tourism, and some of the worlds most renown ski resorts like Borovetz, Bansko and Pamporovo are located there. The Stara planina mountain is famous for its traditional villages, ancient monasteries and tales of national heroes. Ancient sacred places of the Thracian tribes, spread over for thousands of years, could be found in the Rhodope mountain. The Danubian plain in the north holds the secrets of the worlds earliest script and the most ancient sun cult sites, and is also the very heart of the First and Second Bulgarian Kingdom (681-1018; 1185-1422, 1598). The Upper Thracian plain is located south of the Balkan chain and is the Bulgaria's lowest and most fertile region. Some of the oldest town settlements in Europe have been located there. The 378-kilometer Black sea coastline covers the entire eastern boundary of the country. Bulgaria's capital and largest city is Sofia, with a permanent population of 1 378 000 people.

History in Brief

The first Bulgarian state was established by Khan Asparoukh in 681 AD after a successive war with Eastern Roman Empire (Byzantium). In 866 King Boris I accepted the Eastern Orthodox Christianity as the official religion of Bulgaria and it has remained that way until present day. During the reign of Boris I disciples of the holy brothers Cyril and Methodius brought to Bulgaria the Cyrillic script which today is used in a number of countries in Eastern Europe and Asia. King Simeon I the Great (893-927), Boris' son and successor, made Bulgaria the most powerful European kingdom of his day with tremendous cultural achievements.
Among the most remarkable moments during the Second Bulgarian Kingdom (1185-1422, 1598) stand the victory of King Ka-loyan over the Latin Kingdom of Constantinopol in 1205, the remarkable diplomacy which led King Ivan Asen II (1218-1241) to hegemony over the Balkans and the vigorous growth of the Christian religious centers and culture in the time of King Ivan Alexander (1331-1371).
The Third Bulgarian state began its existence after the Russo-Turkish war in 1878 and gained its full sovereignty in 1908. In 1945, after the World War II, Bulgaria became a communist state and was a part of the Eastern Bloc.
After the end of the Cold War in 1989/1990 the Communist Party allowed multi-party elections and Bulgaria undertook a transition to parliamentary democracy and free-market economy.
Nowadays Bulgaria is a member of the European Union, NATO, the United Nations and the World Trade Organization. It has a high Human Development Index of 0.743, ranking 58th in the world in 2010.

Sofia

Sofia, the capital of Bulgaria, is one of the oldest settlements in the world with its more than 8500 years of history.
Traces of human activities were found in the center of Kremik-ovtzi district from 6500 BC. The city of Trary and Tylatei tribes emerged along the mineral springs in 8th century BC. The city was later called by the Romans Serdica i.e. "the city of the Serdi", which were the local tribe since Vz centurty BC.
During the time of Emperor Marcus Ulpius Traianus (98-117 AD), Serdica received official city rights and an independent self-government. In the second half of the 2nd century AD Ulpia Serdica was strongly fortified with monumental city walls for defense against the impendent barbarian menace, coming from the lands north of the Danube River. At the end of the 3rd century the city became a centre of the newly found Roman province of Dacia Mediterranea.
Serdica was the favourite city of the Roman Emperor Constan-tine the Great. In fact he was born not very far west from here. The emperor even thought to move the imperial capital to Serdica. His statement "Serdica is my Rome" was recalled for generations. At the time of Constantine the Great Serdica became the eparchial center of the Church.
The French historian M. Le Quien (1661-1733) started the list of Archepiscops of Bulgaria with the name of Protogen Serdician, who lived at the time of Constantine. Protogen was one of the 20 most respected members of the First Ecumenical Council in Nycea in 325 AD. In the year of343 an Ecumenical council was convened in Serdica.
The city became part of the First Bulgarian Kingdom in 809 and was known as Sredetz in medieval times. It was named Sofia in 14th century and chosen for capital of Bulgaria in 1879.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar