ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Приложение на химията в обработването на металите

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: В. Кизелщейн
Година: 1961
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 156

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

Превод от руски - Кузман Савов

В тази книга се разглеждат химическите явления при обработването на металите, най-вече при шлифоване, фина бработка и полиране. Дадени са технологическите особености и е обобщена практиката от използуването на химическите методи в производството на машинни части и инструменти.
Книгата е предназначена за работници и инженери от машиностроителни заводи и институти.

ПРЕДГОВОР

Днес химията се намира в период на бързо и всестранно развитие. Тя прониква дълбоко във всички области на науката и техниката, оказва прогресивно влияние върху всички области на живота и от ден на ден заема все по-важно място в плановете на комунистическото строителство.
Почти във всички случаи, когато метал взаимодействува с външна среда, може да се забележи ролята на химията. В някои процеси тази роля се оказва решаваща. Например чрез химическо полиране лесно може да се постигне висока степен на чистота на повърхността. Металокерамичните твърди сплави вече се шлифоват десетки пъти по-бързо с помощта на електролити. Обработването на металите и особено на труднообра-ботваемите сплави под налягане и при високи температури е невъзможно без химически активни смазки.
Както е известно обаче, най-добри резултати се постигат при съвместно прилагане на химията с други клонове на науката.
Съчетанието на химическото обработване на металите с механичното доведе до създаването на нов раздел в технологията на машиностроенето — химическите методи за обработване на металите, които получиха голямо практическо приложение. Това се вижда от новите постижения на химическото и електролитното полиране, изследването на химически активните течности при рязането на металите, появата на химически смазки за намаляване износването на триещи се повърхности, разработване процесите на химическото фрезоване, сулфидиранею и други видове химическо обработване на металите.
Тези методи на химичеко обработване имат изключителни предимства, които се състоят в следното.
1. Големите скорости на химическите реакции осигуряват висока производителност на обработването. Времетраенето на обработката при използуване на разтвори за снемането на метала не зависи от габаритите на изделието.
2. Не съществува никаква зависимост между твърдостта на метала и производителността на процеса на обработване, каквато зависимост има при останалите методи.
3. Снемането на метала става без значителни механически и топлинни въздействия.
4. Използуването на химически активни вещества позволява да се намали броят на операциите, необходими за достигане на голяма точност и чистота на обработката.
Освен това химическите методи са много удобни за механизиране и автоматизиране на процесите, понеже прости по конструкция приспособления и инструментални машини позволяват да се ускори и подобри технологията на обработването наметала.
Настоящата книга няма претенциите на завършено изложение на теоретичните основи или на всеобхватно описание на практиката в разглежданата област. В нея вероятно има редица непълноти и авторът ще бъде благодарен на читателите за всички забележки, които му бъдат изпратени.

Глава I

РОЛЯТА НА ХИМИЧЕСКИ АКТИВНИТЕ СРЕДИ В ОБРАБОТВАНЕТО НА МЕТАЛИТЕ

Преди четвърт век академик И. В. Гребеншчиков за първи път установил, че при шлифоването и полирането, които преди това се считаха за чисто механически процеси, голяма роля играе и химията.
Изследвайки процеса на полирането на стъклото, той установил, че скоростта на този процес зависи непосредствено от химическата устойчивост на стъклото. Оказало се, че под действието на водата върху стъклената повърхност се развива хидролиза, продуктите от която образуват много тънка повърхностна ципа от колоидна силициева киселина. Тази ципа защищава стъклото от действието на различни химически агенти. Химическата устойчивост на стъклото се дължи преди всичко на образуването на защитната ципа.
В процеса на полирането водата действува върху стъклената повърхност и я покрива със защитна ципа. използуваният за полиране крокус се адсорбира от стъклената повърхност и я свързва с повърхността на полировачката, т. е. сякаш слепва двете повърхности. При движението си полировачката снема от издатините колоидната ципа и разкрива чиста стъклена повърхност; върху нея се появява нова колоидна ципа, която след това също се снема, и т. н.
И така същността на явленията в процеса на полирането се изразява в последователно снемане на колоидно-силициевата ципа от стъклената повърхност.
Въз основа на изводите от полирането на стъклото не можеше да не се предположи нещо аналогично и за процеса на полирането на металите. Сега редица изследвания доказват съществуването на подобни ципи и върху металите...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar