ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Усилвателни устройства от В. Василев

15,00 лв

12,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: В. Василев
Година: 1982
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 318

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 17-7

 

В книгата е разгледана основната теория на усилвателните устройства от гледна точка на приложението й в съвременните нискочестотни, широколентови, импулсни и операционни усилватели. Редом с извеждането на аналитичнитсмизрази за количествените съотношения между величините се дава и физикалната интерпретация както на получените резултати, така и на приложението им при проектирането. Поради това, че книгата освен теоретичен има и практическо-приложен характер, на въпроса за физикалното разбиране на действието на схемите е отделено особено внимание.
Книгата представлява учебник по дисциплината усилвателни устройства за студентите от специалността радиотехника на висшите машинно-електротехнически институти у нас. Тя може да бъде помагало и на всички специалисти, които работят в тази област.

ПРЕДГОВОР

Учебната дисциплина „Усилвателни устойства" е една от основните за специалността радиотехника. Предназначена е да даде теоретични и практически познания на бъдещите радиоинженери за действието на основните схеми, използувани в усилвателните устройства, и за свързаните с него съотношения между електрическите им величини. За нормалното усвояване на материята са необходими предварителни познания в областта на математиката, електротехниката, полупроводниковите прибори, теорията на електронните схеми, на радиотехническите вериги и сигнали и пр. Дисциплината „Усилвателни устройства" представлява допълнителен фундамент за изучаване на следващите дисциплини на тази специалност: радиоприемнн устройства, радиопредавателни устройства, телевизия, радиоизмервания, радиолокация и др. Схемотехниката на съвременните усилвателни устройства се характеризира с извънредно голямото си разнообразие. Навлизащият в тази област много трудно би могъл да се ориентира в същността иа отделните схеми, в техните основни качества и възможности за приложение, ако предварително не е запознат с основните, най-общи закони, на които се подчиняват всички частни случаи. Ето защо при излагането на материала авторът се е придържал към следните два основни принципа: първи — от общото към частното, и втори — логично подреждане на получените относително частни резултати в таблици с цел да стане очевидна връзката им с общото. Табличното представяне на резултатите освен това позволява удобно и бързо проследяване и съпоставяне на количествените съотношения за главните свойства на различните схеми. Изводът на много от основните формули започва от едно общо начало — усилвателят като активен четириполюсник (т. 4.1.7).
В настоящия курс са взети пред вид най-новите тенденции в развитието на усилвателната и полупроводниковата техника. Обърнато е внимание преди всичко на общите закономерности в действието на схемите.
С цел да се осигури по-голяма самостоятелност при използуването на учебника както от студентите, така и за самообразование, в някои глави са дадени малко по-подробно входните връзки на дисциплината с предшествуващите я дисциплини като основи на електротехниката, теория на електронните схеми и пр.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar