ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Корабни системи за комфортно климатизиране

20,00 лв

16,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Мария К. Станева
Година: 1975
Формат: среден
Корица: твърда
Страници: 324

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 17-38

 

В книгата е отразен опитът по създаването на системите за комфортно климатизиране на въздуха, с които се обзавеждат строящите се в България кораби. Изложени са методите за пресмятането на тези системи, методите и средствата за намаляване на излъчвания от тях шум. Разгледани са особеностите на монтажа, регулирането и изпитването на високонапорните климатични системи на корабите. Книгата е предназначена за инженерно-техническите работници от корабостроителната промишленост и флота, занимаващи се с проектирането, изпълнението и експлоатацията на корабните системи за комфортно климатизиране. Може да служи и на учащите се във ВУЗ и техникумите по съответните специалности при разработване на курсови проекти и дипломни работи.


СЪДЪРЖАНИЕ

ПРЕДГОВОР
ВЪВЕДЕНИЕ
Глава   първа.   системите за комфортно  климатизиране на българските кораби
1.1. Развитие на системите за комфортно климатизиране на въздуха
1.2. Система за климатизиране на въздуха на корабите от типа «София»
1.3. Система за климатизиране на въздуха на корабите  от  типа  «Вихрен»
1.4. Система за климатизиране на въздуха на корабите от типа «Петимата от РМС»
1.5. Система за климатизиране на въздуха на корабите от типа «П. Яворов»
Глава   втора. Съвременни високонапорни системи за комфортно климатизиране на въздуха
2.1. Принципни схеми на системите
2.2. Климатични   централи
2.3. Въздухоразпределители
2.4. Клапи и жалузийни  решетки
Глава   трета. Пресмятане  на   корабните системи за комфортно климатизиране на въздуха
3.1. Термодинамика на влажния въздух
3.1.1. Основни свойства  на влажния  въздух 
3.1.2. Диаграма Id на влажния въздух
3.1.3. Изобразяване на основните процеси на изменение на състоянието на влажния въздух в Id диаграма
3.2. Общи положения и изходни данни при пресмятането
3.3. Параметри на външния въздух и на задбордната  вода
3.4. Микроклимат на корабните помещения     
3.5. Определяне на необходимото минимално количество  въздух
3.6. Топлинен и влажностен баланс на клй-матизирзните помещения
3.7. Подбиране на типа на системата и броя на  климатичните централи
3.8. Построяване на процесите на климатизиране в Id диаграма и определяне на топлинните натоварвания на климатичните централи и въздухоразпределителите с допълнително   електроподгряване
3.9. Определяне на зависимостта t след климатичната централа — f(teh)
Глава четвърта. МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ШУМА ОТ КОРАБНИТЕ СИСТЕМИ ЗА КОМФОРТНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА
4.1. Съвременни средства за ефективно снижение на шума в климатичните системи на българските кораби. Конструктивни и  акустични  характеристики 
4.2. Комплексен подход към аеродинамичните разчети и оценката на шумността на  корабните климатични системи
Глава   пета. МОНТАЖ,  РЕГУЛИРАНЕ И ИЗПИТВАНЕ
НА ВИСОКОНАПОРНИТЕ СИСТЕМИ ЗА КОМФОРТНО КЛИМАТИЗИРАНЕ НА ВЪЗДУХА
5.1.1 Изпълнение и монтаж на елементите навъздухопроводите тип spiro
5.2. Определяне на комплексните характеристики  на  въздухоразпределители за корабни   климатични    системи
5.3. Първично  регулиране  на  корабните климатични системи
5.4. Подготовка   на   климатичната система за  топлотехнически   изпитания
5.5. Топлотехнически изпитания на климатичната система
5.6. Основни предпоставки за създаване и поддържане на комфорта в климатизираните помещения
ПРИЛОЖЕНИЯ
ЛИТЕРАТУРА

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar