ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Филтри АКХ и изчисления на промивките на бързите филтри

35,00 лв

28,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Д. М. Минц, С. А. Шуберт
Година: 1956
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 176

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 16-30

 

 

Книгата се състои от две части. Първата част разглежда въпросите за използуването на новия тип бързи филтри — филтри АКХ. В тази част са дадени теоретичните основи на новия принцип на филтри­ране : разработени са някои общи въпроси от хидро­динамиката на филтрирането на слабо концентрирани водни суспензии, подробно са описани опитите на ав­торите за изучаване на новия принцип на филтриране и са дадени примери за изчисления и конструкции на филтри АКХ.
Във втората част са дадени теоретично обосно­вани методи за изчисляване промивките на бързите филтри.
Книгата, която се основава в по-голямата си част на оригиналните теоретични и опитни изследвания на авторите, е предназначена за инженери и лица, които работят в областта на пречистването на водата — проектанти, работници по експлоатацията и научни работници.

 

УВОД

Постоянно нарастващото материално и културно благосъстояние на народите на СССР и разцветът на социалистическата промишленост и селското стопанство изискват непрекъснато увеличаване на консума­цията на вода в градовете и селата на СССР.
Същевременно се повишават и изискванията за качеството на пи­тейната вода.
Във връзка с това сериозно се поставя задачата за интензифи­циране на работата на водопроводните пречиствателни съоръжения и за снижението на себестойността на новостроящите се.
Съветските учени в тясна връзка с деятелите от комуналното стопанство и с производството успешно разрешават тази задача.
На съветските учени принадлежи приоритетът в развитието на теоретичните въпроси на технологията и създаването на нови по- съвършени методи за преработване на водата.
Един от най-важните технологични процеси за пречистване на водата във водопроводните пречиствателни станции е филтрирането.
Целта на филтрирането е да се отстранят от водата най-дребните неразтворени частици и голяма част от бактериите.
Това се постига чрез прецеждане на водата през различни зър­нести материали. Най-много употребяваният материал е речният квар­цов пясък. Използуват се също раздробен антрацит, мраморни зърна и други.
Съоръженията, чрез които се извършва филтрационният процес, се наричат филтри. В съвременните водопроводни пречиствателни станции намират приложение главно тъй наречените „бързи“ филтри. Известни са много видове бързи филтри. Те се различават помежду си по размери, по конструктивно решение на отделните детайли и възли и по тръбопроводите, които обслужват филтъра. Но принципът на работа при всички видове бързи филтри е съвсем еднакъв.
Водата от утаителите идва във филтъра (фиг. 1) в простран­ството над пясъка 1, преминава през пясъчния пласт 2 с дебелина обикновено 70 см. по-нататък през чакъления пласт 3 и от тъй наре­ченото междудънно пространство 4 по тръбопровода 5 се изтича от фил­търа във водоем за чиста вода. Филтриращ материал (пълнеж) във филтъра е пясъкът. Чакълът поддържа пясъка, не му позволява да проникне в междудънното пространство и в тръбопровода за филтрирана вода. Чакъленият пласт се поставя върху решетка с една или друга конструкция...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar