ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Наръчник по отглеждане, окачествяване и първично обработване на памука

35,00 лв

28,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Васил  Йор. Георгиев
Година: 1959
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 344

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 8-19

 

Книгата е съставена от колектив:

Васил  Йор. Георгиев
Иванка М. Кънева
Асак Авр. Леви
Щилян Д. Монев


В книгата са описани основните моменти при отглежда нето, окачествяването и първнчното преработване на памука. Описани са основно всички агротехнически мероприятия при отглеждането на памука за получаването на високи добиви и висококачествен памук. Подробно е разработен въпросът за правилното сортиране и окачествяване на памука. Разрабо­тени са въпросите по влакноотделянето и пухоотделянето на суровия памук, рандеманите, разходните норми и др. за целия технологичен процес при първичното преработване на памука и подготовката на памуковите семена за посев. В под­робности са описани причините за грешките и недостатъци­те при влакноотделянето и пухоотделянето и се дават указа­ния за отстраняването им.
Наръчникът представлява ценно практическо помагало за селскостопанските труженици, които се занимават с от­глеждането на памук, за изкупвателния и за инженерно-техническня персонал в предприятията запървично преработ­ване на памука.

 

ПРЕДГОВОР
С поставената задача от партията и правителството за извършване на икономически скок в областта на промишлеността и селското сто­панство — изпълнение третата петилетка за 3—4 години, се почувству­ва остра нужда от методическа помощ както от предприятията «Тек­стилни влакна», така и от памукопроизводните стопанства поради лип­са на достатъчно литература по отглеждането, окачествяването и първичиото обработване на памука. Това наложи бившото управление «Текстилни влакна» да възложи на свои сътрудници от системата на управлението да съставят настоящия наръчник, който ще ползува както работниците от памукопроизводните стопанства, така и служите­лите и инженерно-техническия персонал от ДИП «Текстилни влакна».
При разработването на материала съставителите са ползували 10- годишния опит, който трябва да се пренесе във всяко предприятие в областта на памукопроизводството и първичното му обработване, а също така и опита на челните памукопроизводни стопанства в СССР и у нас по отглеждането, окачествяването и първичното обработване на памука.
Главната задача на наръчника е да улесни памукопроизводителните ТКЗС, служителите и инженерно-техническия персонал от ДИП «Текстилни влакна» по отглеждането, окачествяването и първичното обработване на памука, което ще спомогне за по-нататъшното повиша­ване на добивите в селското стопанство и производителността на труда в промишлените предприятия. По този начин съставителите се надяват, че ще дадат своя принос за изпълнение на новите задачи, поставени от партията и правителството — извършване на икономическия скок в областта иа памукопроизводството и първичното обработване.
Авторите изказват благодарност на рецензентите и редакторите др. Ганчо Василев и Атанас Атанасов за внимателното и задълбо­чено преглеждане на ръкописа и ценните препоръки, които те дадоха за подобряването на наръчника.
Авторите ще бъдат извънредно признателни за всички бележки и указания, които биха допринесли за подобряване на наръчника по от­глеждането, окачествяването и първичното преработване на памука.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar