ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Наръчник по канализация - Изд. 1958 година

12,50 лв

10,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: К. Кузуджийски, Ив. Иванов
Година: 1958
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 464

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 8-22

 

В наръчника е разгледана материята относно проучване­то, проектирането и строежа на външни и вътрешни сгради, канализации и всички съоръжения към тях. Той е прак­тическо ръководство с многобройни фигури, таблици, графици и числени примери и е предназначен главно за инженери и техници - проектанти, строители и др., работещи в областта на канализационното строителство.

 

ПРЕДГОВОР

До 9. IX. 1944 г. у нас се обръщаше много малко внимание на канализационното строителство. Като едно от най-скъпите благоустройствени мероприятия то е било ви­наги третирано като последен етап от благоустрояването на населените места. Затова малък брой технически лица теоретически и практически са се занимавали с проблемите на канализационната техника. Освен излезлия през 1956 г. учебник по канализация от проф. Дим. Върбанов, който обхваща само общата част от канализационното строител­ство (без пречистването на каналните води), у нас липсват български ръководства по проектиране и строеж на канализации в населените места. По тази причина интересува­щият се техник от този род строежи е принуден да търси чужда техническа литерату­ра, където нерядко се срещат противоречиви указания и препоръки. Още по затруд­нен е в случая  техникът-строител на самата строителна площадка, където не винаги може да се разполага наблизо с библиотека. Тук също наръчникът ще бъде много по­лезен, защото обхваща цялата необходима материя, разработена и предадена в опростен и ясен вид за използуване. При големия подем на строителството във всички отрасли след 9. IX. 1944 г. бе отбелязан значителен напредък и по отношение на водоснабди­телното строителство и отчасти и на канализационното. След осъществяване на водо­снабдяването на едно населено място е належащо да се пристъпи веднага и към кана­лизирането му.
При изготвянето на наръчника ние сме се ползували преди всичко от богатата съветска техническа литература, а така също и от най-новите постижения в тази об­ласт, дадени в германската, унгарската и италианската техническа литература. Мате­риалът е даден сбито с всички необходими формули с точно определени означения, без обаче да се навлиза в ненужни теоретични подробности. Наситен е с много фигури и снимки. Дадени са също много практически таблици и графици, както и числени при­мери за всички по-важни случаи.
При излагането на материала се е държало сметка за действуващите понастоящем у нас правилници, наредби, норми и стандарти в областта на канализационното строителство.
Дължим да изкажем благодарност на проф. инж. Дим. Върбанов, инж. Ст. Шишков и инж. Г. Ценов, които като редактори и рецензенти дадоха ценни препоръки при из­готвянето на наръчника.
Тъй като такъв наръчник се издава за пръв път у нас, възможно е да има до­пуснати и някои непълноти и недостатъци. Авторите с благодарност ще приемат всички забележки и препоръки, които биха го подобрили.
Наръчникът е колективен труд, като отделните глави са написани, както следва: глави I, II, V, VI и от IX до XXIII включително - от инж. Крум В. Кузуджийски и глава III, IV, VII и VIII, както и крайните таблици I и II — от инж. Ив. Ст. Иванов.

Авторите

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar