ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Палети и палетизация

31,25 лв

25,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Х. Хараланов, Й. Зюмбюлев, С. Павлов
Година: 1978
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 324

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-34

 

В книгата са разгледани основно съвременните пости­жения в техниката и технологията при палетизирането на товарите и тяхното обработване. Класифицирани са и са опи­сани различни видове конструкции палетни съоръжения и изискванията към тях. В технологична последователност се разглеждат методите и средствата за формиране, укрепване, обработване и транспортиране на палетизирани товари. Опис­ват се различни конструкции рампи, преходни ниво-изравнителни съоръжения, подови покрития, индустриални врати и палетни стелажни конструкции. Отделен раздел е посветел на организацията на международните и вътрешни палетни превози.
Книгата е предназначена за организатори по производ­ството, проектанти, технолози, студенти и други специали­сти, занимаващи се с механизация на товарно-разтоварните процеси в различните отрасли на народното стопанство.
Материалът в книгата е написан от авторите, както
следва:
инж. Харалан Н. Хараланов - Глава I, III без т. 2+ IV, VI , VII и VIII;
инж. Йордан С. Зюмбюлев: съвместно с инж. Харалан Н. Хараланов глава II и самостоятелно т. 2 от глава III ;
инж. Стефан Д. Павлов съвместно с инж. Харалан Н. Хараланов - глава V.

 

ГЛАВА I
ЕДИНИЧНИ ТОВАРИ И ПРОБЛЕМАТА ЗА ОБРАБОТВАНЕТО ИМ
1.ЕДИНИЧНИ ТОВАРИ И ОСНОВНИ КРИТЕРИИ ЗА ГРУПИРАНЕТО ИМ В УЕДРЕНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ
Всички изходни материали и предмети за производство и по­требление, намиращи се в различни стадии на технологична го­товност, премествани, складирани, товарени, разтоварвани и транс­портирани, са получили общопризнатото обобщаващо наименова­ние товари. В зависимост от особеностите при преместването, складирането и обработването на товарите в сферата на производ­ството, транспорта и потреблението те се подразделят на единич­ни, насипни, течни и газообразни. Най-широка е номенклатура­та на единичните товари. Своето наименование те са получили от това, че имат определена форма и размери и че се обработват обикновено поединично. Към тази категория товари се отнасят значителна част от машиностроителните изделия (машини, детай­ли, възли, инструменти); пакетирани химикали (изкуствени торо­ве, калцинирана сода и други химикали); строителни материали (тухли, керемиди, пакетиран цимент и др.); хранителни стоки (ви­но, консерви, захар, брашно и др.); стоки за широко потребление (обувки, тъкани, дрехи и др.); целулозно-хартиени изделия; амбалажно производство (буркани, бутилки, кутии); гумено-технически изделия; изделия на бита (печки, перални, бойлери, хладилници, мебели, телевизори, радиоапарати); пакетирана селскостопанска продукция и много други.
Единичните товари се характеризират с голямо разнообразие на габаритните размери, теглото, конфигурацията, вида на опа­ковката, физико-механичните и химични свойства и изисквания­та, които трябва да се спазват при тяхното обработване, склади­ране, съхраняване и транспортиране.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar