ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Справочник по механизирано манипулиране на унифицирани уедрени товарни единици

47,50 лв

38,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Александър Д. Иванов
Година: 1981
Формат: среден
Корица: мека
Страници: 436

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 18-33

 

Справочникът разглежда въпросите, свързани с формирането и механи­зираното манипулиране на унифицирани уедрени товарни единици (УУТЕ). В технологична последователност са изложени методите и средствата за създаване, укрепване и механизирано манипулиране на палетни, пакетни и контейнерни УУТЕ. Описани са и са класифицирани различните видове контейнерни, палетни и пакетиращи съоръжения, видовете универсални и спе­циализирани транспортни средства за превоза им и са разгледани принципните технологични схеми на обработка. Специално внимание е обърнато на съществуващите механични средства и товарохватни приспособления, на средствата и методите за укрепване на товарните единици в транспортните средства. В отделна глава е дадена методика за определяне техническата съоръженост и параметрите на товарно-разтоварните фронтове при изграждане­то на системи за механизирано манипулиране на УУТЕ.
Справочникът е предназначен за широк кръг инженерно-технически и научни работници от стопанските организации, ведомства и предприятия, занимаващи се с проблемите по механизираното манипулиране на товарите. Може да се ползува също от експлоатационния персонал, студентите от вис­шите учебни заведения и др.
Материалът е разработен от колектив на ИК.ТП при Министерство на транспорта в състав: инж. Александър Дончев Иванов, к.т.н. инж. Констан­тин Стоянов Илиев, инж. Стефан Петров Недевски, инж. Георги Методиев Савов, инж. Любка Кирилова Савова.
© Александър Дончев Иванов Стефан Петров Недевски Константин Стоянов Илиев Георги Методиев Савов Любка Кирилова Савова.

 

ПРЕДГОВОР

Ускореното развитие на народното стопанство, нарастването на външнотърговския стокообмен на страната и свързаното с то­ва нарастване на обема на товарните превози поставя пред транс­портния отрасъл важната и отговорна задача да се повиши ефек­тивността и качеството на транспортното обслужване във всички сфери на стопанството с оглед осигуряване на високи темпове на социалистическото материално възпроизводство.
Един от основните пътища за рационализиране на транспорт­ния процес, за повишаване обществената производителност на труда, за намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлека­телен труд и за по-ефективно използуване на производствените мощности е комплексното механизиране и автоматизиране на то­варно-разтоварните процеси във всички отрасли на народното сто­панство.
Постановление № 125 на Министерския съвет от 1975 година, Постановление № 99 от 1976 година, Решение № 51 на Бюрото на Министерския съвет от 1978 година, 18-то постановление на Ми­нистерския съвет от 1979 година и Разпореждане №62 на Мини­стерския съвет от 1980 година създадоха предпоставки за реша­ване на проблемите по комплексната механизация при обработка­та на товарите чрез широко прилагане на унификация и уедряване на товарните единици — контейнеризация, палетизация и пакетизация на товарите, за подобряване работата по намаляване на ръчния, физически тежкия и непривлекателен труд. Ускореното внедряване на съвременните методи за механизирано манипули­ране на товарите в сферата на производството, транспорта и по­треблението изисква компетентни и координирани решения за пла­номерно развитие на необходимата материално-техническа база, за усъвършенствуване на организацията и управлението на ком­плексната механизация, контейнеризацията, палетизацията и па- кетизацията във всички стопански министерства. За целта Държавният комитет за наука и технически прогрес утвърди Национална координационна програма за обезпечаване научното и проекто-конструкторско осигуряване изпълнението на поставените задачи по тези въпроси във всички ведомства и стопански орга­низации.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 5,00 лева
Еконт Адрес - 7,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar