ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Анатомия на домашните животни

25,00 лв

20,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Не е в наличност

Автор: Проф. Димитър Димов
Година: 1963
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 468

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

УВОД

ОРГАНИЗЪМ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ. ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ. РАЗВИТИЕ. МОРФОЛОГИЧНИ НАУКИ И МЯСТОТО НА АНАТОМИЯТА МЕЖДУ ТЯХ

ОРГАНИЗЪМ
Организмът представлява жива система, които се състои от отделни части, свързани помежду си в единно цяло, и кояго взанмодействува непрестанно с околната среда.
Организмът реагира на въздействията на околната среда като единно цяло.

СТРУКТУРА И ФУНКЦИЯ
На всеки жив организъм са присъщи дадена външна форма, дадено устройство (структура) и дадени функции. Устройството и функцията, взети в най-общото им значение, съществуват винаги в диалектическо единство, което е израз на единството между материя и движение. Ние не можем да си представим жива структура без функция и функция на живо същество без съответната структура. Промяната на структурата влече след себе си промяна на функцията, както и обратното: всяка промяна на функцията в исторически аспект води към промяна на структурата.

ДИФЕРЕНЦИАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Под диференциация се разбира разделянето на нещо еднородно (хомогенно) на обособени части.
В зората на живота първоначалното живо тяло (определена пространствена част от живото вещество) трябва да е било напълно еднородно. Но още в този момент всяка негова част е имала различно положение и следователно различни връзки какго с околната среда, така и с останалите части. Така например повърхностно разположените части на живото тяло са били в непосредствен допир с околната среда, а дълбоко поставените са били отделени от последната чрез повърхностните. През течение на времето факторите на еволюцията са създали в различно разположените части на живото тяло различни функции. По принципа на диалектическото единство между структура и функция оформяването на различните функции е довело до образуването на различни структури. Така тези различни по положение части са придобили дадени структури и функции, които се различават от общата структура и общата функции на първоначалното еднородно живо тяло. За отделните части на тялото се казва, че са се специализирали. Но специализираната част е изпълнявала вече само една страна, само един процес от предишната обща функция на еднородното живо тяло. Тази обща функция е жизнено необходима за живото тяло и за всяка от специализираните му части. Поради това всяка от специализираните части, за да може да съществува, трябва да разчита на останалите части, които също са се специализирали да изпълняват само даден процес от предишната обща функция. Обособената (диференцираната, специализираната) част следователно започва да зависи от всички останали части, т. е. от целия организъм. Тази именно взаимна зависимост в съществуването между обособените части на общото цяло се нарича интеграция.
При развитието на живото тяло процесът на диференциацията върви едновременно с интеграцията. Всяка диференцирана и интегрирана част започва да извършва само даден процес от общата функция на неди-ференцнраното тяло, извършва този процес по-добре, отколкото преди, но едновременно стона започва да зависи от останалите части, т. е. от цялото.
Диференцирането на първоначално еднородния многоклетъчен организъм (т. е. организъм, който е представлявал само купчинка от еднакви клетки) е вървяло вероятно по линията на диференцирането на основните функции: движение, размножаване, обмяна на веществата, реагиране и защита. Обособяването на всяка от тези основни функции е водило същевременно и към появата на съответни структури. При това, изглежда, обособяването на споменатите основни функции не е настъпило изведнъж, а последователно.

РАЗВИТИЕ
Под развитие се разбира процес на образуване и преобразуване на формите с появяване на нови части и нови съотношения между частите.
Развитието на всеки индивид у висшите многоклетъчни животни започва от една наглед проста, еднородна, безформена маса — яйчната клетка. Яйцето се дели и образува купчинка от клетки, които след това се обособяват в три зародишни пласта. В тези зародишни пластове се появяват зачатъци на бъдещите органи и системи от органи. Претърпявайки сложни промени, тези зачатъци образуват все нови и нови части, които влизат във все нови и нови отношения помежду си, докато най-сетне се оформи напълно развитото животно. Но известни промени настъпват и по-нататък — до самата смърт на животното. Този именно процес на развитие на организма от яйчната клетка до смъртта се нарича онтогенеза. индивидуално или онтогенетично развитие.
От друга страна, живите тела — животни и растения — не са били някога такива, каквито изглеждат сега. През течение на милиони години те са претърпявали последователни изменения в структурите и функциите си. Най-напред се е появило неоформеното в клетки живо вещество, което псе пак е имало известна структура и функция, тъй като аморфна, лишена от структура и движение материя изобщо не съществува. Гова живо вещество след това е добило организация на клетки, от които в една насока са се развили животните, а в друга — растенията.

...

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar