ПОРЪЧКА
(празна)

Категории

Сборник програмирани тестове по физика

7,50 лв

6,00 лв

(ЦЕНА НА КНИГИ НАМАЛЕНИ С 20 %)

Внимание: Последни книги в наличност!

Автор: Л. М. Кузмин
Година: 1973
Формат: голям
Корица: твърда
Страници: 352

Отстъпка - 20%

Повече детайлиwww.knigi-bg.com

ВА 55-5

 

Сборникът обхвата целия материал от курса по физика за сродните специални учебни заведение и е предназначен за текуща проверка на знанията на учениците по физика. Преподавателите по физика могат да го използуват и като учебно помагало при преговор па предаден материал.
Сборникът е съставен във вид на билети, които съдържат въпроси от курса по физика според програмния материал и отговори към тях. Билетите със забележка "за ерудиция" се състоят от въпроси, изискваши знания извън програмата. Те ще подпомогнат преподавателя да заинтригува учениците, които имат по-големи възможности.
В сборника са дадени като приложение варианти с кодове на отговорите.

 

Сериозен недостатък на традиционната форма на урока е слабата ефективност на методите за контрол на знанията на учениците. Устното изпитване не може да осигури системна проверка на усвоените знания от всеки ученик. Обикновено то преминава при ниска активност на класа и отнема много от учебното време. Контролните и самостоятелните работи не могат да се прилагат широко, защото тяхната проверка отнема много време. А без системен контрол на успеваемостта учителят е лишен от възможността да управлява оперативно учебния процес.
Тези недостатъци могат да се отстранят, като се използува програмирания метод за контрол на знанията. Той се осъществява системно и фронтално и е активна форма за повторение и затвърдяване на учебния материал. При него преподавателят може оперативно да коригира хода на обучението, което изисква сравнително малко време и труд.
Основното при този метод за контрол на знанията е изработването на програми, съставени във вид на билети (тестове). Билетите, включени в сборника, обхващат целия програмен материал от курса по физика и могат да бъдат използувани за проверка на степента на усвояване на предадения вече материал, а също така за затвърдяване и проверка на новия урок. Работата с билетите има и обучаващо значение, затова те могат да се използуват ефективно при повторение на предадения материал както при всеки учебен час, така и при подготовка за изпити.
Обикновено на всяка група се дава един и същ билет с три варианта на кодовете на отговора. Правилността на отговорите се проверява и оценява по петобалната система, която има чисто механичен характер и може да се изпълнява от всеки (например от лаборант, ако има такъв). Предложените билети в сборника могат да се използуват почти при всеки учебен час, но преподавателят трябва да вземе под внимание конкретните условия: подготовката на учениците, възрастовите им особености, навикът им да работят с програмирани тестове, методът, по който те се обучават, и т. н. Ако преподавателят установи, че работата с билетите отнема много време, той трябва да използува част от билетите за бегла устна проверка и евентуално за извънкласни занятия.
Сборникът може да се използува и за самоконтрол при задочно обучение.
Билетите от сборника дават възможност на учителя да установи до каква степен учениците са усвоили учебния материал. Пред вид на това, при изпълнение на упражнението в клас или при проверка на домашната работа, учителят трябва да изисква от учениците да дадат накратко формулировката на законите, основните определения и формулите, т. е. това от учебния материал, което учениците трябва да запаметят.
Проверката на възможностите на учениците да прилагат теоретичните знания при решаване на практически задачи трябва да се провежда по приетия начин, т.е. чрез изпълнение на самостоятелни или контролни работи.

ЦЕНИ НА ДОСТАВКА

Еконт Офис - 4,00 лева
Еконт Адрес - 6,00 лева

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА
за поръчки над 50 лева


® 2011 Atar